ފެލިދޫ ފިހާރައަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވަނިކޮށް ހޯދާފައިވާ ތަކެތި: މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން 19 އަހަރުގެ މީހަކާއި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދެ ކުއްޖަކުވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި --

ވ. ފެލިދޫ ފިހާރައަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ތަކެތި ހޯދައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 19 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދެ ކުޑަކުދިންނެވެ. މި ތިން މީހުންވެސް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ފެލިދޫ ފިހާރައަކުން ވައްކަންކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާ … ތަފްސީލް


3 ވަނަ ޑިވިޜަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޕޮލިސް ކުލަބާއި ރޭޖް ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން : ޕޮލިސް ކުލަބު ވަނީ މުބާރާތުގެ ކުއަޓަރ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައި --

އެފްއޭއެމް ތިން ވަނަ ޑިވިޜަންގެ ގަދަ 16 ގައި ޕޮލިސް ކުލަބާއި ކޮލެޖް ފްރެންޑްސް ކުލަބާ ވާދަކުރިމެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ޕޮލިސް ކުލަބު ކުއަޓަރ ފައިނަލުން ޖާގަހޯދައިފިއެވެ.   އިއްޔެ ހަވީރު ޓާފް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ޕޮލިސް ކުލަބުން ކާމިޔާބުކުރީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއެކުންނެވެ. މިމެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޕޮލިސް ކުލަބުން ވަނީ ދެ ލަނޑު … ތަފްސީލް


CP meeting

ކޮމިޝަނަރ އޮފް އަޙްމަދު އަރީފް ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް އަދި މެރިން ޕޮލިސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެދެޑިޕާޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ ދޫނިދޫއަށް ވަޑައިގެން ކަސްޓޯޑިއަލް އަދި މެރިން ޕޮލިސްއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި މުވައްޒަފުންނާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު އަރީފް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އިޚްލާސްތެރިކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު … ތަފްސީލް


FCPD Workshop

ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް (އެފްސީޕީޑީ) އާއި އިންސްޓިޓުޓް ފޮރ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމެންޓް ސްޓަޑީޒް (އައިލްސް) ގުޅިގެން ޔުނިސެފްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބޭއްވި “ވޯކިން ވިތު އިންޓަރޕާސަނަލް ޓްރޯމާ” މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުންދީފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި … ތަފްސީލް


ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ ދެ މީހުން --

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެންނަ ދެ މީހުންނަކީ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ ސައިކަލެއް ވަގަށް ނެގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ ދެމީހުންނެވެ. ވީމާ މިދެމީހުންނާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް … ތަފްސީލް


HQ3

މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެ މީހަކު ހުއްޓުވައި، ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 21 އަހަރުގެ ދެ ފިރިހެނުންނެވެ. މިދެމީހުންވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ގުލޭނޫރަންމަގުން ވަންވޭއާ އިދިކޮޅަށް ސައިކަލެއްގައި ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް އެވަގުތު މާލެތެރެ ޕެޓްރޯލް ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ފުލުހުންނަށް ފެނުމާ ގުޅިގެން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 02:37 ހާއިރުއެވެ. އެދެމީހުން ހުއްޓުވައި … ތަފްސީލް


ހިންނަވަރުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހޯދާފައިވާ މަސްތުވާތަކެތި --

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ޅ. ހިންނަވަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހިންނަވަރަށް އައި ލޯންޗެއް ބަލައިފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފިއެވެ. މިތަކެތި ފެނިފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި މާލެއިން ފުރައިގެން ހިންނަވަރަށް އައި ލޯންޗެއްގެ ތެރެއިން ފެނުނު ދަބަހެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. … ތަފްސީލް


އއ. ރަސްދޫ، ޑީޑީނައިޓް، އަޙްމަދު ކަމާލް (33އ) --

ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ، ފިހާރައަކުން ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގެ ތުޙުމަތުގައި މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ އއ. ރަސްދޫ، ޑީޑީނައިޓް، އަޙްމަދު ކަމާލް (33އ) އެވެ. ވީމާ އަޙްމަދު ކަމާލްއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމްބަރު 9631696 އަށް … ތަފްސީލް


ޤައުމީ ރޯވިންގ ޓީމަށް ކިޓް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --

ކޯސްޓަލް ރޯވިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ޗައިނާއަށް ދާ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ރޯވިންގ ޓީމުގައި ތިން ފުލުހަކު ހިމެނިއްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ރޯވިންގ ޓީމުގައި ހިމެނުނު ތިން ފުލުހުންނަކީ އައްޑޫ ސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ތިން ފުލުހުން ކަމަށްވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝަހީމް އާއި ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް ޙަސަން ޝިޔާން އާއި ޕޮލިސް … ތަފްސީލް


Laamaseelu

“ލަމަސީލު ޒުވާނާ” ގެ ނަމުގައި ތ.ވިލުފުށީގައި ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކޭމްޕް ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފިއެވެ. މި ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ތ.ވިލުފުށި ސްކޫލް ހޯލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ބައްސަވާ ދެއްވީ ސައުތު ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް ޑިވިޜަންގެ ކޮމާންޑަރ ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް