Laamaseelu2

ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ ކޭމްޕުކަމަށްވާ “ބްލޫސް ފޯރ ޔޫތު” ކޭމްޕްގެ ނަން “ލާމަސީލު ޒުވާނާ” ގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް މި ސިލްސިލާގެ ފުރަތަމަ ކޭމްޕު ތ. ވިލުފުށީފައި ފަށައިފިއެވެ. ” ލާމަސީލު ޒުވާނުގެ ނަމުގައި ތ. ވިލުފުށީގައި އިއްޔެ ފެށި މި ކޭމްޕަކީ ޒުވާނުންނަކީ ޤައުމަށް ބޭނުންތެރި ޚިދުމަތްތެރި ޒިންމާދާރު ސިފަވަންތަ … ތަފްސީލް


Custodial

ފުލުހުންގެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޕޮލިސް އެކަޑަމީން ހިންގި ޕްރޮފެޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ފޮރ ކަސްޓޯޑިއަލް އޮފިސަރސް ކޯހުގެ 5 ވަނަ ބުރު ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުންދީފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ބައްސަވާ ދެއްވީ އެސިސްޓަންޓް … ތަފްސީލް


Medical Event

ދުނިޔޭގެ ހަކުރު ބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޑައިބެޓީސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން “ސޭވް ދަ ޑައިބެޓިކް ޗައިލްޑް” މި ޝިޔާރުގެ ދަށުން ހިންގި ބްރޭސްލެޓް ފަންޑްރައިޒިންގ ހަރަކާތުން ލިބުނު ފައިސާތައް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ޑައިބެޓީސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. “ބްރޭސްލެޓް ފަންޑްރައިޒިންގ ” ހަރަކާތުގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި މަސައްކަތްކުރާ … ތަފްސީލް


ރ.މީދޫ، އަތިރީޔާގެ އަޙްމަދު ޒާހިރު (26އ) --

ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ރ.މީދޫ، އަތިރީޔާގެ އަޙްމަދު ޒާހިރު (26އ) އެވެ. ވީމާ އަޙްމަދު ޒާހިރުއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި … ތަފްސީލް


Maamigili Banguraa

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އދ.މާމިގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފިއެވެ. މިތަކެތި ނައްތާލާފައިވަނީ އދ.މާމިގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި އިއްޔެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އިއްޔެ ނައްތާލާފައިވަނީ 400 އިންޑިސެންޓެއްގައި ހިމެނޭ ހިމެނޭ އެކި ބްރޭންޑްތަކުގެ 566 ބަނގުރާފުޅިއާއި އެކި ބްރޭންޑްތަކުގެ 358 ބިޔަރު … ތަފްސީލް


R.Inguraidhoo

ސްކޫލު ބަންދާ ދިމާކޮށް ރ.އިނގުރައިދޫ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މިނޮވެމްބަރ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރ. އިނގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި މި ޕްރޮގްރާމުގައި ވަނީ ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކާއި އެފަދަ މައްސަލަތައް މަދުކޮށް ކުޑަކުދިން ކުށަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިމަށް ބެލެނިވެރިން ސަމާލުކަން ދޭންވީ … ތަފްސީލް


M.Mulak Drug

ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު މ. މުލަކުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 23 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މ. މުލައް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައެވެ. … ތަފްސީލް


Mou

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ދެމެދު ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމައި ދެ މުއައްސަސާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި މިއަދު ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޢަރީފްއެވެ. ޕީ.އެސް.އެމްގެ ފަރާތުން މިފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރެއްވީ … ތަފްސީލް


1

ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މޫސާ ޢަލީ ވިދާޅުވީ މި އޮޕަރޭޝަނަކީ މީހަކު ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ … ތަފްސީލް


ސީޕީ ކަޕް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސީއޯސީ ޕީސް މޭކަރސް އާއި ކުލަބު އެޗްއާރުޑީ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށްކުޅެވޭ އިނޓަރ ޑިޕާޓްމަންޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ސީއޯސީ ޕީސް މޭކަރސް އާއި އައިޑީ ކުލަބު ޖާގަހޯދައިފިއެވެ. ސީއޯސީ ޕީސް މޭކަރސް ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަހޯދީ އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެސްއެސްޑީ އާވާދަކުރި މެޗު ސީދާ 3 ސެޓުން ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. މިމެޗުގެ ސެޓްތައް ސީއޯސީން … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »