MPS2253

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދަށް ވިއްސާރަކޮށް ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރާވެހި ވައިގަދަވާނެކަމަށް މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ލާފަކޮށްފައިވާތީ، އާންމުކޮށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުއްވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ. ކަނޑުދަތުރު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ބޯލަނބައި، ސަލާމަތީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ … ތަފްސީލް


Dhiggaru

މިއީ ރާއްޖެއަށް މިހާެރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޕޮލިސް ލައިފް މެދުވެރިކޮށް ގެނެސްދިނުމަށް ޕޮލިސް މީޑިއާ ސެންޓަރުން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތުތަކެކެވެ. 02 ޑިސެމްބަރު 2017 00:22 ދިއްގަރަށް އުދަ އަރަމުންދާތީ ފުލުހުންނާއި އެރަށުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ޓާސްކް ފޯސް ގުޅިގެން ދަނީ ވެލިބަސްތާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ. … ތަފްސީލް


ގދ.ތިނަދޫ، ހިޔާދޭގެ ޢާއިޒު ޢަބްދުﷲ ފާޢިޒު (20އ)

  ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް އިން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މަކަރާއި ޙީލަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ގދ.ތިނަދޫ، ހިޔާދޭގެ، ޢާއިޒު ޢަބްދުﷲ ފާޢިޒު (20އ) އެވެ. ވީމާ މި މީހާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ހުޅުމާލެ ޕޮލިސްގެ ޑިއުޓީ ނަމްބަރު 9790089 އަށް … ތަފްސީލް


ނޮވެމްބަރު 27 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހުއްޓުވި ޕިކަޕް ބަލައިފާސްކުރަނީ --

ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަނގުރާފުޅިތަކެއް ހޯދައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 25 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ބަޔަކު ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަނގުރާ މާލެއަށް އެތެރެކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އޮޮޕަރޭޝަނުގައި ޕިކަޕެއްގައި … ތަފްސީލް


Untitled

މަތީގައިވާ ވީޑިއޯ ފެންނަ މީހާއަކީ އައްޑޫ ސިޓީ ޕޮލިސްއިން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ މީހެކެވެ. ވީމާ މިމީހާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ނަމްބަރު 9791612 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މި ފުރުސަތުގައި … ތަފްސީލް


ކ-ވ: ޕޮލިސް ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ އަޙްމަދު އަޒްމަތު ޢަބްދުﷲ އަދި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ އިބްރާހީމް މަޢުރޫފް --

އެފްބީއައިގެ ފަރާތުން އިންޑިއާގައި  ކުރިއަށް ގެންދާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ދެ ފުލުހަކު ދަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ. އިންޑިއާގައި މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 27 ން ފެށިގެން 5  ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާ ދެ ފުލުހުންނަކީ ޕޮލިސް ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ އަޙްމަދު އަޒްމަތު ޢަބްދުﷲ އާއި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ އިބްރާހީމް … ތަފްސީލް


ކ-ވ: ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ދާޢޫދު އަދި  ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޙުސައިން ސަމީރު --

ޗައިނާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ޗައިނާ – ސައުތު އީސްޓް އޭޝިއާ އެންޑް ނެއިބަރިންގ ކަންޓްރީސް ކެޕިޓަލް ސިޓީސް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ކޮންފަރެންސް ” ގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުލުހުންގެ ސީނިއަރ ދެ އޮފިސަރަކު ޗައިނާއަށް ފުރައިފިއެވެ. ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 28 ން ފެށިގެން ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ކޮންފަރެންސްގައި … ތަފްސީލް


ހުޅުމާލޭގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ބަލައިފާސްކުރި ގެއިން ފެނުނު ތަކެތި --

ހުޅުމާލެ ޕޮލިސްއިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް ބަނގުރާފުޅިތަކަކާއި ބިޔަރު ދަޅުތަކަކާއެކު 4 ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝް ހަތަރު ފިރިހެނުންނެވެ. މި ހަތަރު މީހުންވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހުޅުމާލޭގެ ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށެވެ. އެގެ ބަލައިފާސްކުރިއިރު އެގޭގެ ގްރައުންޑް … ތަފްސީލް


CP Cup Final6

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ކުޅެވޭ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސީއޯސީ ޕީސް މޭކަރސް އާއި އަންހެން ޑިވިޜަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް ސީއޯސީ ހޯދައިފިއެވެ. ސީޕީ ކަޕް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސީއޯސީ ޕީސް މޭކަރސް ހޯދީ ރޭ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ކޯޓުގައި ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގައި … ތަފްސީލް


ޑީއީޑީން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކުރި ދެމީހުން ގެންގުޅުނު ކޮތަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފެނުނު ބަނގުރާފުޅިތައް --

ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ބަނގުރާ ފުޅިތަކަކާއެކު ދެ މީހަކު މާލެއިން ހައްޔަރުށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 25 އަހަރުގެ ފިިރިހެނަކާއި 20 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިދެމީހުންވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ސިނާއީ ސަރަޙައްދުގައި ދެ މީހަކު ޤަވާއިދާ ހިލާފަށް ބަނގުރާ ގެންގުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުމާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 20 … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް