Bashi1

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ކުޅޭވޭ ސީޕީ ކަޕް އިންޓަރ ޑިޕާޓްމަންޓް ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ. މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު ކުޅިވަރު އެކުވެނި އައުޓްޑޯ ވޮލީކޯޓު ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްެދެއްވާފައިވަނީ އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަލީ ރަޝީދު އާއި އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްފަރުޙާދު ފިކުރީއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޕޮލިސް … ތަފްސީލް


ފުވައްމުލަކަށް އެތަކުރަން އުޅެނިކޮށް އަތުލައިގެންފައިވާ މަސްތުވާތަކެތި --

ފުވައްމުލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 23 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝް ފިރިހެނެކެވެ. ފުވައްމުލަކަށް އަންނަ ބޯޓަކުން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ހިންގި … ތަފްސީލް


ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ފުލުހުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސެސަނުގެ ތެރެއިން..

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އާއި އައްޑޫ ސިޓީ ޕޮލިސް ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ އެދުމުގެ މަތިން މި ހިނގާ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި … ތަފްސީލް


ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހޯދާފައިވާ މަސްތުވާތަކެތި - ޕޮލިސް ފައިލް ފޮޓޯ

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 22 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ  ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި މި އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 15ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ … ތަފްސީލް


ޕޮލިސް ކުލަބުން 2015 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން -- ޕޮލިސް ފައިލް ފޮޓޯ

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ކުޅޭވޭ ސީޕީ ކަޕް އިންޓަރ ޑިޕާޓްމަންޓް ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާ ފަށާނެއެވެ ޕޮލިސް ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މި މުބާރާތް އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 18 ން 23 އަށް ކުޅިވަރު އެކުވެނި އައުޓްޑޯ ވޮލީކޯޓް ސަރަޙައްދުގައި ކުރިއަށްދާއިރު މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވާދަކުރާނީ ޓީމް ކަސްޓޯޑިއަލް އާއި … ތަފްސީލް


ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ކުރިއަށް ގެންދާ " ޒިންމާ" ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން..

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއާއި ފ.ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ. އިއްޔެ ހެނދުނު ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ހޯލުގައި ފެށި މި ޕްރޮގްރާމަކީ ބެލެނިވެރިންނަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ކުރުމުގެ ގޮތުން ” ޒިންމާ” މިނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ … ތަފްސީލް


މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ޤައުމީ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން -- ޕޮލިސް ފައިލް ފޮޓޯ

5 ވަނަ ޤައުމީ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާުތުގައި ޕޮލިސް ކުލަބު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ފަސޭހަކަމާއެކު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ރޭ މާފަންނު މިނީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މިމެޗު ޕޮލިސް ކުލަބުން ކާމިޔާބުކުރީ 58 – 22 ންނެވެ. މިމެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމަށް ހޮވިފައިވަނީ ޕޮލިސް ކުލަބުގެ މުޙައްމަދު ޝައިޙާންއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ޕޮލިސް ކުލަބު ކުޅޭ ދެވަނަ … ތަފްސީލް


ވެލިދޫ

ނ.ވެލިދޫގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި އާންމު ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ނ.ވެލިދޫ  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ޕްރޮގުރާމްގައި އެރަށުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ގިނަ ފިހާރަތަކަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ވަގުންނަށް ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމުގެ … ތަފްސީލް


އައްޑޫ ސިޓީ ޕޮލިސް އިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހޯދާފައިވާ ބައެއް މަސްތުވާތަކެތި..

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 20 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ  ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިހެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި މި އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ 22:25 ހާއިރު … ތަފްސީލް


kure

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ޅ.ކުރެންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެރަށުގައި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި އޮކްޓޯބަރ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ޅ. ކުރެންދޫގައި ހިންގި މި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނަކީ ކުރެންދޫގެ މަގުތަކަކީ އަމާން ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ހެދުމަށާއި، މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް، ކުރެންދޫގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ދުއްވާ އުޅަނދުތައްތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން ހިންގި … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް