Huvaakurun2

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ އަލަށް ގުޅުނު ފުލުހުންނާއި، ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބެލެރީ ފުލުހުން، ފުލުހުންގެ ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފުލުހުންނަށް ހުވާ ލައިދެއްވީ ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޒީ އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޢަލީއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ފުލުހުންނަށް ހުވާ ލައިދެއްވުމަށްފަހު ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޒީ އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ … ތަފްސީލް


Rowing Camp

އައްޑޫ ސިޓީ ޕޮލިސް އާއި މޯލްޑިވްސް ރޯވިންގ އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ އާއި މީދޫހުޅުދޫ އަދި މީދޫގެ ސްކޫލްތަކުގެ 15 އަހަރުން މަތީގެ ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ރޯވިންގ ކޭމްޕެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މިކޭމްޕް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަޤްޞަދަކީ، ރޯވިންގ … ތަފްސީލް


DhiraaguNight1

ދިރާގުގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ތަޢާރަފުކުރާ މޯބައިލް ޕެކޭޖް “ޕޮލިސް ކަނެކްޓް” ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ރޭ އިފްތިތާޙްކޮށްފިއެވެ. ދިރާގުގެ ހެޔޮއެދުންތަކާއެކު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޢާއިލާތަކަށް އިސްކަންދަރުކޮށީގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ޕޮލިސް ކަނެކްޓް ގެ ނަމުގައި ދެ މޯބައިލް ޕެކޭޖެއް އިފްތިތާހްކޮށްފައިވެއެވެ. ދިރާގުން ތަޢާރުފްކުރި ދެޕެކޭޖުގެ ތެރެއިން އެއްޕެކޭޖަކީ، މަހުފީގެ ގޮތުގައި 250 … ތަފްސީލް


Maalhos4

ފުލުހުންނާއި ބ. މާޅޮހުގައި ހުރި ސަރުކާރު އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ” ފަހިކުރިމަގު” ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިިފިއެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 22 ން 23 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން މާޅޮހު މަދަރުސާގައި ކިޔަވަމުންދާ ގްރޭޑް 7،8،9 އަދި 10 ގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް … ތަފްސީލް


ހޮޅުދޫ މޭނާ ސްކޫލުގެ ލިޓްލް މެއިޑް ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަސްރަތު ކުލާހުގެ ތެރެެއިން...

ނ.ހޮޅުދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ހޮޅުދޫ މޭނާ ސްކޫލް ގުޅިގެން އެ ސްކޫލުގެ ލިޓްލް މެއިޑުންނަށް ކަސްރަތު ކުލާހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ނ. ހޮޅުދޫ އިރުމަތީ ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ކުލާހަކީ ނ.ހޮޅުދޫ މޭނާ ސްކޫލުގެ ލިޓްލް މެއިޑުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކޭމްޕުގައި … ތަފްސީލް


މާފުށީގައި ކުރިއަށްދިޔަ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޑިނަރ ނައިޓްގައި ސެޓްފިކެޓް ދެނީ..

ކ.މާފުށި ރައްޔިތުންނަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ތިބޭބަޔަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން މާފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިސްނަގައިގެން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފިއެވެ. މި ހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 14ވަަނަ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ” ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމަޢަކަށް ކަސްރަތު” މި ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލާފައިވަނީ ބޭއްވި ޚާއްޞަ … ތަފްސީލް


lAAMU3

ވެލާ އާއި ކަހަނބަށް ރައްކާތެރި މާޙައުލެއް ލ. އަތޮޅުގައި އޮތުމަށް ފުރުސަތުދީ އެކަންކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން، ލ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުންދާ ރިޒޯޓެއްކަމަށްވާ ސިކްސް ސެންސަސް ލާމުން އިސްނަގައިގެން ލ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވައިފިއެވެ. “ޓާޓަލްސް އިން ލާމު – ސޭފް އެންޑް ޕްރޮޓެކްޓެޑް” މި ނަމުގައި  އިއްޔެ ލ. … ތަފްސީލް


Thimarafushi

އަމާންވެށި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި މިމަހުގެ  21 ން 23 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސްކޫލް ކޭމްޕްތަކުގެ ބައި އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލިއިރު ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް މުހިންމު ގިނަގުނަ ފިލާވަޅުތަކެއް މިކޭމްޕްތަކުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ދަރިވަރުންގެ ޢުމުރު ފުރައާއި ގުޅޭ ގޮތަށް ބައްޓަންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ކޭމްޕްތަކުގެ … ތަފްސީލް


ރ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ހިންގި ދެ އޮޕަރޭޝަނުގެ ތެރެއިން އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އަތުލައިގެންފައިވާ މަސްތުވާތަކެތި --

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ހިންގި ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ރ. އިނގުރައިދޫ އަދި އަލިފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހި މި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 31 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 25 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިދެމީހުންގެ ތެރެއިން 31 އަހަރުގެ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ރ. އަލިފުށި … ތަފްސީލް


Amaanveshi

ކުށްމަދު މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް އެއްކުޑައެއްގެ ދަށަށް ގެނެސް މިއަހަރު އަލަށް ފެށި “އަމާންވެށި” ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން މ. މުލީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމް ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފިއެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާފައި ވަނީ … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »