IMG_3065

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ސްޓަޑީޒް (އައިލްސް)ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ލީޑަރޝިޕް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓުން ހިންގި ސެޓިފައިޑް ޓްރެއިނަރސް ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ބައްސަވާ ދެއްވީ ޗީފް ސްޕްރިޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޢަބްދުލް … ތަފްސީލް


މަތިވެރި ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ހިންގި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން --

އއ. މަތިވެރި ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. އއ. ރަސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އަދި އއ. މަތިވެރި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން މި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މަތިވެރި ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ރިވެތި އަދަބުތަކާއި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ދަރިން … ތަފްސީލް


ISLES

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ސްޓަޑީޒް (އައިލްސް) ގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ކޯޕޮރޭޓް އެފެއާރޒް އިން ހިންގި  ” ކޮމްޕެޝަނޭޓް ކޮމިއުނިކޭޝަން ފޮރ އެފެކްޓިވް ޕޮލިސިންގް” ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފިއެވެ. މި ކޯސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި ހަނދާނީ ލިޔުން ބައްސަވާ ދެއްވީ … ތަފްސީލް


COC Headcup2

ސެންޓްެރަލް އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމާންޑްގެ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން އަޚްލާޤު ރަގަޅު ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ބާއްވާ ސީލައިފް ގްލޯބަލް ސީއޯސީ ހެޑްކަޕްގެ ގުރު ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ސެމިނަރ ރޫމްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ސެންޓްރަލް އޮޕަރޭޝަންސް … ތަފްސީލް


Kasrathu1

ތިމަރަފުށީގައި ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ އަމާންވެށި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ޒުވާނުންނާއި އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ‘ކުޅިވަރުން ފަހިކަން ‘ ހަރަކާތަށް ތިމަރަފުށީ ޒުވާނުންނާއި އާންމުންގެ ފަރާތުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އެބަދެއެވެ. އެގޮތުން މިމަހުގެ 24ން 27ގެ ނިޔަލަށް މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުޓްސަލް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމުގައި  18 ޒުވާނުން … ތަފްސީލް


ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސެޝަންގެ ތެރެއިން --

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓްރެފިކް އެވެއަރނަސް ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަނަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހިނގާ އެކްސިޑެންޓްތައް މަދުކޮށް މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި އެއްގަމު ދަތުރު ފަތުރު ޤާނޫނާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލެ ޕޮލިސްގެ ޓްރެފިކް … ތަފްސީލް


ވެލިދޫ ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނުުގައި ހޯދާފައިވާ ބައެއް ހަންތައް..

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ނ. ވެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ހަންތަކެއް ހޯދައި، ވެލިދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 41 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ބަނގުރާ ކައްކާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ނ. ވެލިދޫ ޕޮލިސް … ތަފްސީލް


މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި އެސްއޯސީ އޮޕްސް ކޮމާންޑަރސް ކަޕްގެ ތެރެއިން -- ޕޮލިސް ފައިލް ފޮޓޯ

ފުލުހުންގެ ސެންޓްރަލް އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމާންޑްގެ ހެޑްގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ކުޅޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މިއަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ފަށާނެއެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 28 ން އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެފްއޭއެމް ޓާފް ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތަކީ ސެންޓްެރަލް އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމާންޑްގެ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި … ތަފްސީލް


ބާރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން --

ހއ. ބާރަށު ސުކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހއ. ބާރަށުގައި ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ. މި ސެޕްޓެމްބަރ 26  ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ތަޢުލީމީ އައު މަންހަޖުގައި ވާގޮތުން ކޮންމެ ދަރިވަރަކީ ފަތަން ދަންނަ ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމުގެ ގޮތުން … ތަފްސީލް


ކެލާ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން --

ހއ. ކެލާ  ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކެލާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން އެރަށުގެ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. ހއ. ކެލާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފެށި މި ޕްރޮގްރާމަކީ ހއ. ކެލާގައި ވައްކަމާއި މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ މައްސަލަތައް ހުރުމުން އެފަދަ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިވެ، ކުށްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތުތައް ނުދިނުމަށް އެޅިދާނެ … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް