lAAMU3

ވެލާ އާއި ކަހަނބަށް ރައްކާތެރި މާޙައުލެއް ލ. އަތޮޅުގައި އޮތުމަށް ފުރުސަތުދީ އެކަންކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން، ލ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުންދާ ރިޒޯޓެއްކަމަށްވާ ސިކްސް ސެންސަސް ލާމުން އިސްނަގައިގެން ލ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވައިފިއެވެ. “ޓާޓަލްސް އިން ލާމު – ސޭފް އެންޑް ޕްރޮޓެކްޓެޑް” މި ނަމުގައި  އިއްޔެ ލ. … ތަފްސީލް


Thimarafushi

އަމާންވެށި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި މިމަހުގެ  21 ން 23 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސްކޫލް ކޭމްޕްތަކުގެ ބައި އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލިއިރު ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް މުހިންމު ގިނަގުނަ ފިލާވަޅުތަކެއް މިކޭމްޕްތަކުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ދަރިވަރުންގެ ޢުމުރު ފުރައާއި ގުޅޭ ގޮތަށް ބައްޓަންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ކޭމްޕްތަކުގެ … ތަފްސީލް


ރ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ހިންގި ދެ އޮޕަރޭޝަނުގެ ތެރެއިން އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އަތުލައިގެންފައިވާ މަސްތުވާތަކެތި --

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ހިންގި ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ރ. އިނގުރައިދޫ އަދި އަލިފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހި މި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 31 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 25 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިދެމީހުންގެ ތެރެއިން 31 އަހަރުގެ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ރ. އަލިފުށި … ތަފްސީލް


Amaanveshi

ކުށްމަދު މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް އެއްކުޑައެއްގެ ދަށަށް ގެނެސް މިއަހަރު އަލަށް ފެށި “އަމާންވެށި” ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން މ. މުލީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމް ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފިއެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާފައި ވަނީ … ތަފްސީލް


ގުރައިދޫ ފަޅު ގެއެއްގެ ތެރެއަށް އެއްލައިލާފައިވަނީކޮށް ފުލުހުން ހޯދާފައިވާ ފޯނެއް..

ކ. ގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ގުރައިދޫ ގެއަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ދެ ފޯނެއް ފުލުހުން ހޯދައި، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 21 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ކ. ގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅި ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން … ތަފްސީލް


ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ މީހާ --

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެންނަ މީހާއަކީ ފުލުހުންގެ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ މީހެކެވެ. މިމީހާ ހޯދަމުންދަނީ ޗެކެއްގައި ސޮއި ފޯޖްކޮށްގެން ފައިސާތަކެއް ނަގާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ. ވީމާ މިމީހާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަމްބަތު 9790048 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ … ތަފްސީލް


މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ތެރެއިން --

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ ޕޫލް އޭގައި ޕޮލިސް ކުލަބު ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗު ފަސޭހަކަމާއެކު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ރޭ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ކޯޓުގައި ކުޅުނު މިމެޗު ޕޮލިސް ކުލަބުން ކާމިޔާބުކުރީ އެސްޕިރޭޝަން އެންޑް އިންސްޕިރޭޝަން ސްޕޯޓްސް ކުލަބާ ވާދަކޮށް ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ. މިމެޗުގެ ސެޓްތައް ޕޮލިސް ކުލަބުން ކާމިޔާބުކުރީ 25-6، 25-13 … ތަފްސީލް


Thimarafushi1

ކުށްމަދު މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް އެއްކުޑައެއްގެ ދަށަށް ގެނެސް މިއަހަރު އަލަށް ފެށި “އަމާންވެށި” ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ކުރިއށް ގެންދާ ހަތަރު ޕްރޮގްރާމް ތ. ތިމަރަފުށީގައި ފަށައިފިއެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 21 ން 29 އަށް ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ފެށި މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ސްކޫލް ކުދިންނަށާއި … ތަފްސީލް


ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު ކޭމްޕުގެ ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --

މުލީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އަމާންވެށި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ސްކޫލު ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން  ހިންގި ތިން ކޭމްޕުގެ ތެރެއިން “ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު ކޭމްޕުގެ ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފިއެވެ.  އެކަމަށްޓަކައި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު މ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޭމްޕުގެ ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ބައްސަވާ ދެއްވީ ޕަބްލިކް އެފެއަރޒް … ތަފްސީލް


ކ-ވ: ތ.ކިނބިދޫ، ގުލްފާމުގެ މުޙައްމަދު ސާޒް (21އ) އާއި މ.ލޮނުމިދިލިގެ އަފްރާޙް ޢަބްދުއްރައްޒާޤް (21އ) --

ފުލުހުންގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޮގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ މާރާމާރީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެމީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ ދެމީހުންނަކީ ތ.ކިނބިދޫ، ގުލްފާމުގެ މުޙައްމަދު ސާޒް (21އ) އާއި މ.ލޮނުމިދިލިގެ އަފްރާޙް ޢަބްދުއްރައްޒާޤް (21އ) އެވެ. މުޙައްމަދު ޝާޒް އާއި އަފްރާޙް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ހޯދަމުންދަނީ މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް