Eid CardFinal

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ބަރަކާތްތެރި އަޟްޙާ ޢީދުގެ  ތަހުނިޔާއާއި  މުބާރަކްބާދީ،  ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އަރިސްކުރަމެވެ.         މިއީ 1438 ވަނަ އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި އަޟްޙާ ޢީދާ އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުކުރި އުފާވެރި ވަގުތެވެ. އިސްލާމީ ދުނިޔެ މިއަދު އިޙްތިފާލުކުރަމުން … ތަފްސީލް


2

ކ.ގުރައިދޫ ސްކޫލްގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށާއި އަދި އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކ.ގުރައިދޫގައި ހިންގައިފިއެވެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 27 އަދި 28 މި ދެދުވަހު ހިންގި މި ޕްރޮގްރާމަކީ ސްކޫލު ކަރިކިއުލަމްގައި ހިމެނޭ ގޮތުން ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ފަތަން ދަންނަ ކުއްޖަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން ކ.ގުރައިދޫ ސްކޫލް އާއި ކ.ގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން … ތަފްސީލް


Lh.Atoll Drugs

ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި ޅ. ނައިފަރު އަދި ހިންނަވަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ތިން އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 3 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 24 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 22 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިދެމީހުންގެ ތެރެއިން 24 އަހަރުގެ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު 22:05 ހާއިރު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ނައިފަރުންނެވެ. … ތަފްސީލް


މާލެ-- ފޮޓޯ ޕޮލިސް މީޑިއާ

މިއަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދުގެ ބަންދުގެ ދުވަސްތަކާ ގުޅިގެން މާލެއިން އަތޮޅުތަކަށް އަދި އަތޮޅުތަކުން މާލެއަށް ގިނަބަޔަކު ފުރައިގެންދާއިރު ގޯތި ގެދޮރާ މުދަލުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއްދީ އެކަމަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަކީ ގޯތި ގެދޮރާ މުދަލަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން އަރައިގަތުމަށް އެޅޭ ވަރަށް މުހިއްމު ފިޔަވަޅެކެވެ. މިއަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ބަންދުގައި މާލެއިން ގިނަބަޔަކު އަތޮޅު … ތަފްސީލް


Rakk6

ފުލުހުންނާއި އެލައިޑް އިންސިއުރަންސް ގުޅިގެން ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ރައްކާ ރޯޑް ޝޯވ ޑިނަރ ނައިޓަކާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. އޮގަސްޓް 27 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޑިނަރ ނައިޓަކީ ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރައްކާ ރޯޑު ޝޯވ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި … ތަފްސީލް


MarinePolice

ކުރިއަށް އޮތް އަޟްޙާ ޢީދު ބަންދާދިމާކޮށް އަތޮޅުތަކަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދަތުރުކުރާނެތީ މާލެއިން ފުރާ ކަނޑުއުޅަނދު ފަހަރު ބަލައިފާސްކޮށް ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންގެ މެރިން ޕޮލިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. އޮގަސްޓް 27 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި އޮޕަރޭޝަނުގައި މީރު ބަހުރު ބަނދަރުން ފުރާ ބޯޓު … ތަފްސީލް


ފ. ނިލަންދޫ، އަސަރީގެ، އަޙްމަދު ޝަފާޒު (33އ)  --

އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ފ. ނިލަންދޫ، އަސަރީގެ، އަޙްމަދު ޝަފާޒު (33އ) އެވެ. އަޙްމަދު ޝަފާޒް ހޯދަމުންދަނީ ކ. މާލެ، ރަތްނިރުގޭގެ އެޕާޓްމަންޓްތައް ކުއްޔަށް ދޭނެކަމަށްބުނެ އެކިފަރާތްތަކުގެ އަތުން މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ އަތުލުމަށްފަހު، … ތަފްސީލް


ކ-ވ: ހދ. ވައިކަރަދޫ، ކަސްތޫރިގެ، އަޙްމަދު އަދީބު (25އ) އާއި މ. ކޮޅުފުށި، ފެހިވިލާގެ، ޔޫސުފް ސިރާޖު (37އ) --

ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ދެމީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދީ ހދ. ވައިކަރަދޫ، ކަސްތޫރިގެ، އަޙްމަދު އަދީބު (25އ) އާއި މ. ކޮޅުފުށި، ފެހިވިލާގެ، ޔޫސުފް ސިރާޖު (37އ) އެވެ. މި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން އަޙްމަދު އަދީބު ހޯދަމުންދަނީ މަކަރާއި ހީލަތުން … ތަފްސީލް


a

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގދ. ތިނަދޫގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ގދ.ތިނަދޫއިން ގދ.ގައްދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖަންސަށް ލިބުމާ ގުޅިގެން ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖަންސްގުޅިގެން ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ  32 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ … ތަފްސީލް


Rakka4

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށްދާ ރައްކާ ރޯޑް ޝޯވގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުޅުދުއްފުށި ހޮނިހިރު މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އޮގަސްޓް މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ކުޅުުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލް ކައިރީގައި ކުރިއަށް ދިޔަ  މިހަރަކާތުގައި މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މުހިންމު މައުލޫމާތު ތަކެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. މިގޮތުން މަގުމަތީގައި ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭއިރު … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް