4

ޕޮލިސް މެމޯރިއަލްޑޭ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުން ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެގޮތުން ޕޮލިސް މެމޯރިއަލް ޑޭ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާލޭގައި ވަނީ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އަޒްލީން އަޙްމަދުއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު އަރީފް އާއި ޑެޕިއުޓީ … ތަފްސީލް


himmafushi

ކ.ހިންމަފުށި އައްސޭރި ޖަލަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގިނައަދަދެއްގެ ސާމާނުތަކެއް ހޯދައި މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މި މައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 34 އަހަރުގެ ބިދޭސީއެކެވެ. މި މީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަަށް ގެނެސްފައިވަނީ މާލެއިން ފުރައިގެން ހިންމަފުއްޓަށް ދަތުރުކުރާ ފެރީއަކުން އައްސޭރި ޖަލަށް ވެއްދުމަށް މަސްތުވާތަކެތި ގެންދާކަމަށް ފުލުހުންގެ … ތަފްސީލް


021

ދިވެހި ފުލުހުންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ހާދިޘާއެއްގައި އެއްވެސް ފަސްޖެހުމެއް ނެތި ކެރިގެން ކުރިމަތިލާ ބައެެކެވެ. އަމިއްލަ ފުރާނައަށްވުރެ އަނެކާގެ ފުރާނަ އިސްކުރާ ބައެކެވެ. ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޢަޒުމުގައި ބުނާފަދައިން ދިވެހި ފުލުހަކަށްވީތީ ފަހުރުވެރިވެ، ފުލުހުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ޒިންމާދާރުވެ، ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު، ޤާއިމްވެ ދެމިތިބޭ ބައެކެވެ. ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކަށް އެއްވެސް ފަސްޖެހުމެއް ނެތިއެެވެ. … ތަފްސީލް


ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ވީއޭއެމް

ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި 26 ވަނަ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް އަންހެން ޑިވިޜަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕޮލިސް ކުލަބު ހޯދައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕޮލިސް ކުލަބުން ހޯދީ ރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގައި މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމާ ވާދަކޮށް 3-1 ސެޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. މިމެޗުގެ ފުރަތަމަ ދެ ސެޓް 25-16 އަދި 25-23 ން ޕޮލިސް … ތަފްސީލް


ihavandhoo

ހއ.އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެރަށުގައި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި ހިނގާ ޖުލައި 18 ވަނަ ދުވަހާއި 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނަކީ މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް އިހަވަންދޫގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދާ އެއްގޮތަށް ދުއްވާ އުޅަނދުތަކެއްތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. މި އޮޕަރޭޝަންގައިި އެރަށުގައި ދުއްވާ … ތަފްސީލް


0-02-06-d337d0f6f51f0850b8331bb850e23fd8a7d5683f8a1010732e948c9e0745e0e0_full

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގދ.ފިޔޯރީ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ގދ.ފިޔޯރީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. މި ހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު  ގދ.ފިޔޯރީ ސްކޫލްގެ އެލް.ކޭ.ޖީ ދަރިވަރުންނާއި ޔޫ.ކޭ.ޖީ ދަރިވަރުން ގދ.ފިޔޯރީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށްކުރި މިޒިޔާރަތަކީ އެދަރިވަރުން ކިޔަވާ މައްދާއެއްގެ މޮޑިއުލްގައި ހިމެނޭ ފިލާވަޅަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ގޮތުންކުރި ޒިޔާރަތެކެވެ. … ތަފްސީލް


kaashidhu

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރުމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކ.އަތޮޅުގައި ހިންގި 3 އޮޕްރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 3 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 21 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 31 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއްގެ އިތުރުން 40 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. މި ތިންމީހުންނަކީވެސް ދިވެހިންނެވެ. މި ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން … ތަފްސީލް


ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހުންނަކީ، 2017 ޖުލައި 01 ވަނަ ދުވަހުގެ 01:48 ހާއިރު މާފަންނު ގެއެއްގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާއާއި ދެވަނަ ފަންގިފިލާގެ ދޮރުތަކަކަށް ގެއްލުން ދިން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ތަހްޤީޤަށް ހޯދަން ބޭނުންވާ މީހުންނެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތުން މިވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ދެނެގަނެވިފައިނުވާތީ މިމީހުންނާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލުމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް … ތަފްސީލް


dhuvaafaru

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރ.ދުވާފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 26 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ މާލެއިން ފުރައިގެން ދުވާފަރަށް ދަތުރުކުރި ބޯޓަކުން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ … ތަފްސީލް


ނަޖާޙް ޝަރީފް، އިވްނިންގނާޒް / ސ.ހިތަދޫ (23އ)

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މާރާމާރީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ނަޖާޙް ޝަރީފް، އިވްނިންގނާޒް / ސ.ހިތަދޫ (23އ) އެވެ. ވީމާ ނަޖާޙް ޝަރީފް އާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރު 3322111 އަށް ނުވަތަ އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް