ރެހެންދި ސްކޫލުގައި ކުރިއަށްދާ ޓްރެފިކް މޮނީޓަރސް ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން --

ހުޅުމާލޭ ޕޮލިސް އާއި ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ރެހެންދި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓްރެފިކް މޮނީޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. ޖުލައި 30 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2 ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިޕްރޮގްރާމްގައި އުގަންނައިދެވޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ސްކޫލްތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި ޓްރެފިކް މެނޭޖް ކުރާނެ ގޮތާއި، އެކްސިޑެންޓްތައް ދިމާވާންޖެހޭ … ތަފްސީލް


A

ޕޮލިސް އެކަޑަމީން ހިންގި ބޭސިކް ވޯޓަރ ރެސްކިއު ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފިއެވެ. މި ހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މީރު އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ލޯ އެންފޯސްމަންޓް އޭޖެންސީއާއި ޓްއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއާއި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް … ތަފްސީލް


Lh.Hinavaru

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޅ.ހިންނަވަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. ހިންވަރަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި ޅ.ހިންނަވަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ޖުލައި 25 ވަނަ ދުވަހު ޅ.ހިންނަވަރުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި … ތަފްސީލް


kelaa

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ނ.ވެލިދޫ އާއި ހއ.ކެލާގައި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައިފިއެވެ. މިހިިނގާ ޖުލައި 22 ވަނަދުވަހު ނ.ވެލިދޫގައި އަދި މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ހއ.ކެލާގައި ހިންގި މި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ވަނީ އެރަށްރަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ވެހިކަލް ޗެކް ޕޮއިންޓް ޤާއިމްކޮށް އެރަށްރަށުގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކުގެ އަހަރީފީއާއި … ތަފްސީލް


cctv sifaingen koshi

މަތީގައިވާ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ މީހާއަކީ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ ދެމީހުންނެވެ. މިމީހާ ހޯދަމުންދަނީ 2017 ޖޫން 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ބަނޑޭރިކޮށި 185 ން ފޯނެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެންނެވެ. ވީމާ މިމީހާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެމަޢުލޫމާތެއް … ތަފްސީލް


hinnavaru1

 ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީ މަރުކަޒުގެ ސްކައުޓް ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 2017 ޖުލައި 21 ވަނަދުވަހުގެ ފަތިހު 05:30 ން 2017 ޖުލައި 18:00 ށް ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސްކައުޓް އައުޓިންގޑޭ ގައި ހިންނަވަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ފުލުހުން ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.  ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސަކައުޓް ޙަރަކާތް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި … ތަފްސީލް


B.Kamadhoo

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރުމުންދަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބ.އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި ބ.އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ޖުލައި 28 ވަނަ ދުވަހު ބ.ކަމަދޫގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި 20 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ވަނީ ފުލުހުންގެ … ތަފްސީލް


ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ ދެ މީހުން --

މަތީގައިވާ ފޮޓޯ އިން ފެންނަ ދެ މީހުންނަކީ ފުލުހުންގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޮގްނައިޒް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ ދެ މީހުންނެވެ. ވީމާ މި ދެމީހުންނާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ސީރިއަސް އެންޑް އޮގަނައިޒް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިއުޓީ ނަމްބަރު 9911099 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ … ތަފްސީލް


maafushi jalah

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރުމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކ.މާފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މާފުށީ ޖަލަށް އެތެރެކުރަން މަސައްކަތްކުރި މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 33 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ މާފުށި ޖަލަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާކަމަށް … ތަފްސީލް


honey corner

މަތީގައިވާ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ މީހާއަކީ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ ފޭރުމުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ ދެމީހުންނެވެ. މިމީހާ ހޯދަމުންދަނީ 2017 ޖޫން 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ދޮންއަނދަރާދު ހިނގުމާއި މިރިހިމަގު ގުޅުނު ކަންމަތިން ފޯނެއް ފޭރިގެންފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ. ވީމާ މިމީހާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެމަޢުލޫމާތެއް … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް