19619817_244725172708822_1935898927_o

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެ އަތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވިގެން ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 23 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ފުލުހުންގެ … ތަފްސީލް


image-0-02-06-V

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 24 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މި މީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ ބ.އަތޮޅުގެ ރަށަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ޕޮލިސް … ތަފްސީލް


viber-image-2

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ހިންގި ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ދެ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. ިހއ.ތުރާކުނަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި ހއ.ހޯރަފުށ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ޖޫން 26 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހއ.ތުރާކުނުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ … ތަފްސީލް


3

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުރިހާ ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ސިލްސިލާ ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަން “ދިވިލި މަތަ” ގެ 3 ވަނަ އޮޕަރޭޝަން އައްޑު ސިޓީގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހިންގައިފިއެވެ. ޖޫން 23 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފުލުހުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު އައްޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫ، މަރަދޫފޭދޫ، މަރަދޫ،ހިތަދޫ، މީދޫ އަދި ހުޅުދޫގައި މި ޓްރެފިކް … ތަފްސީލް


viber image

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. ޅ.ނައިފަރުގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖަންސަށް ލިބުމުން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި ޅ.ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުން ޖޫން 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ފުލުހުންގެ … ތަފްސީލް


މަގުތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް އަމާން ރައްކާތެރިތަނަކަށް ހެދުމަށާއި މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފުލުހުން  ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ދެ ރަށެއްގައި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައިފިއެވެ. މިގޮތުން މި ޖޫން 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ގއ.މާމެންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ފަރާތުން އެރަށުގައި ހިންގި މި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނަކީ އެރަށުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް … ތަފްސީލް


viber image

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ފުޅިތަކަކާއެކު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. ގއ.ވިލިނގިލީގައި ބަނގުރާ ގެންގުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢްލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ގއ.ވިލިނގިލީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުން ޖޫން 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި … ތަފްސީލް


viber image

މިއަދަކީ ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު ޢީދު ދުވަސް ކަމަށް ވުމާއެކު މާލޭގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ފިޠުރު ޢީދުނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްޓޭޑިއަމް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދާއި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދަށް ގިނަބަޔަކަށް ނަމާދަށް އައިސް ފަސޭހަ ކަމާއެކު އެސަރަޙައްދުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ފަތިހުން ފެށިގެން ފުލުހުން ހިންގި ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނަށް ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ދެއްވި ފުރިހަމަ އެއްބާރު … ތަފްސީލް


DDFjUjTUMAASgll

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين މިއީ 1438ވަނަ އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު ޢީދު އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުކުރި އުފާވެރި ވަގުތެވެ.  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން، މި ޢީދަކީ ރޯދައިގެ މަތިވެރި އަޅުކަމަށް ފަހު، އަދި އެ މާތް އަޅުކަމުން ލިބުނު ވަރުބަލިކަމަށްފަހު، އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުކުރާ އިޙްތިފާލެކެވެ. … ތަފްސީލް


maafuhsi

ކ.މާފުށި ޖަލަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފޯނުތަކަކާއެކު މީހަކު ފުލުުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ކ.މާފުށިން ގެނެސްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢްލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި ކ.މާފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ޖޫން 23 ވަނަ ދުވަހު ފަތިހު ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 30 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ މާފުށި … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް