0-02-06-7f104d53113baced6b1d4f293d55cde8e680d8d8b0c8582ab281bb1021ba51ba_full

ޅ. ހިންނަވަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ހިންނަވަރު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ގުޅިގެން އެރަށުގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ “ހިންނަވަރު ޕޮލިސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް” ފަށައިފިއެވެ. މެއި 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭހިންނަވަރު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި މި މުބާރާތް ފައްޓަވާ ދެއްވީ ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރު ޙާމިދު … ތަފްސީލް


L.Atoll traffic

ލ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ މަގުތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް އަމާން ރައްކާތެރިތަނަކަށް ހެދުމަށާއި މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފުލުހުން  ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިރަމަޟާން މަހު ލ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މި މެއި 27 ވަނަ ދުވަހު ފެށިގެން ކުރިއަށް މިގެންދާ ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނަކީ ލ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ … ތަފްސީލް


0-02-06-380d37203d226a335626c2f806fb375601283b85c7f6c4eee9229d00cbf46e3e_full

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތ.ހިރިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ކުޑަކުއްޖަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ  17 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. މިކުއްޖާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ މާލެއިން ފުރައިގެން ތ.ހިރިލަންދޫއަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓަކުން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާކަމަށް ލިބުނުމައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ތ.ހިރިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން … ތަފްސީލް


ސ.ހިތަދޫ/ ހައިސިންތުމާގެ، ޢަބްދުﷲ ނަސީމް (59އ)

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ހާޒިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާ ގުޅިގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ސ.ހިތަދޫ/ ހައިސިންތުމާގެ، ޢަބްދުﷲ ނަސީމް (59އ) އެވެ. މިމީހާ ހޯދަމުންދަނީ، ބެންކްއޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދަޢުވާކުރާ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ … ތަފްސީލް


Airport2

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ލޭންޑް ސައިޑްގެ ސެކިއުރިޓީ ބެހެލެއްޓުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ސައުދީއެވެ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ … ތަފްސީލް


0-02-06-df5ecbed295ab721fbd78c1706acc52abd297b84579d95c7e1346118812ce77b_full

ލ.އިސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ފަރާތުން އިސްދޫ އަދި ކަލައިދޫ އަވަށުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފިހާރަތަކަށާއި ސައިހޮޓާ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢްލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. 2017 މެއި 29 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި މި ޕްރޮގްރާމްގައި ރަމަޟާން މަހުގައި ވައްކަން ކުރުން އިތުރުވާތީ ފައިސާ ގެންގުޅުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ … ތަފްސީލް


0-02-06-968d26bef9566bf91f8dee2db0a1acd06a12ed993fbc0260b8bd183696dbdc0d_full

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގއ.ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ  28 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ ގއ.ވިލިނގިލި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖަންސްއަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި … ތަފްސީލް


0-02-06-6d3138aeb7a7c145f43ecc7ad62fa9147db1e71b99d9aca7ebf39bafad8e3e2e_full

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސްޕޯޓްސް ޑިޕްލޮމަސީ ޕްރޮގްރާމް ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފިއެވެ. މެއި 25 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ޓެރަސްގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ބައްސަވާ ދެއްވީ ސައުތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަންގެ ކޮމާންޑަރ ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަލީ … ތަފްސީލް


Shop visit

އއ.މަތިވެރި  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެރަށުގެ ވިޔަފާރަވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މެއި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި މި ޕްރޮގްރާމުގައި ފުލުހުންވަނީ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ކުށްމަދުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ވިޔަފާރަވެރިން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ. އެގޮތުން  އާއްމުކޮށް ހިނގާ ކުށްތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި އެފަދަ ކުށްތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ދުރާލައި އެޅިދާނެ … ތަފްސީލް


Laamu drug

ލ.މާމެންދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 20 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ ލ.މާމެންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ލ.މާމެންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މިހިނގާ މެއި މަހުގެ 24 … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް