FB_IMG_1493448866767

ރ.މަޑުއްވަރި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްގެ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް އަދި ރ.މަޑުއްވަރީ ސްކޫލު ގުޅިގެން މަޑުއްވަރީގެ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނާއި އަދި އެސްކޫލުގެ ޓީޗަރުންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި އޭޕްރީލް މަހުގެ 26 އިން 28އަށް  މަޑުއްވަރީ ސްކޫލްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި މަޑުއްވަރީ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 6 ން 10 … ތަފްސީލް


0-02-06-9e5746f628b41c7066f4013401341576912b96192b62d29c6bcd3ade791a25f6_full

ހދ. މަކުނުދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި މަކުނުދޫ ސްކޫލާއި ގުޅިގެން އެސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި އެޕްރީލް މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަންގައި މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކާއި ގުލޭގޮތުންނެވެ. އެގޮތުން ޖިނާޢީ ކުށަކީ ކޮބައިކަމާއި މިފަދަ ކުށްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބުތަކާއި ފުރާވަރުގެ ކުދިން … ތަފްސީލް


މ.މުލައް / ތެމާ، މޫސާ މުޙައްމަދުފުޅު  (37އ)

ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާ އެކްސިޑެންޓް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ މ.މުލައް / ތެމާ، މޫސާ މުޙައްމަދުފުޅު  (37އ) އެވެ. ވީމާ މޫސާ މުޙައްމަދުފުޅު އާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރު 3322111 އަށް ނުވަތަ ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިއުޓީ ނަމްބަރު … ތަފްސީލް


r.atoll

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރ.މީދު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިނގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެމީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 22 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 18 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން 22 އަހަރުގެ މީހާ … ތަފްސީލް


police-launch

މެއި 06 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި ރަށްރަށުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުން އަތޮޅުތަކަށް ފުރަންފަށައިފިއެވެ. ވޯޓު ކަރުދާސްތަކާއެކު އަތޮޅުތަކަށްދާ ފުލުހުން މިއަދު ހެނދުނު މާލެއިން ފުރަން ފަށާފައިވާއިރު މި މަހުގެ 02 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުރިހާ ރަށަކަށް ފުލުހުން ގޮސް ނިމެނޭނެއެވެ. ފުލުހުން ޤާއިމްވެ ތިބި … ތަފްސީލް


0-02-06-98c369d1b55037993ae3955f58c67fd4c65675c8989f5d7f396fd43fda4a7708_full

ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ޕަބްލިކް އޯޑަރ ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގެ 38 ވަނަ ބުރު ފަށައިފިއެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން އެއް މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕަލްކިބް އޯޑަރ ޓްރެއިނިންގ ކޯސް 38 ބުރުގައި ޕޮލިސް އެކަޑީއާއި މާލެ ކަސްޓޯޑިއަލް އާއި ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް އަދި ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ 21 … ތަފްސީލް


ha kela traffic22

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހއ.ކެލާ އަދި ކ.ތުލުސްދޫ ގައި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ހއ.ކެލާގައި 2017 އޭޕްރީލް 29 ވަނަ ދުވަހު ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަން ހިންގާފައިވާއިރު ކ.ތުލުސްދޫގައި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަން ހިންގާފައިވަނީ 2017 އޭޕްރީލް 27 އަދި 28 މި ދެދުވަހު އެވެ. ހއ.ކެލާ އަދި ކ.ތުލުސްދޫގައި … ތަފްސީލް


ދޫނިދޫގައި ބަނގުރާ ނައްތާލަނީ --

އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރަލުގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެތި ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މިތަކެތި ނައްތާލާފައިވަނީ  މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ދޫނިދޫގައެވެ. … ތަފްސީލް


0-02-06-fc5005548ae29fa905b88dd5a951dce444c3e950d0d52704e60a49c1d67371d5_full

ސާނަވީ މަރުހަލާގައި ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުލުހުން ހިންގާ ރެޑީ ކޭމްޕުގެ ސިލްސިލާގެ ތެރެއިން ބ.ދަރަވަންދޫގައި ހިންގި 64 ވަނަ ރެޑީ ކޭމްޕް ނިންމާލައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ބ.އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ބައްސަވާދެއްވީ ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަންގެ ކޮމާންޑަރ ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޙަސަން ޝަހީމް އާއި … ތަފްސީލް


Untitled

މަތީގައިވާ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ ދެ މީހުންނަކީ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްއިން ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާ ފޭރުމުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ މީހެކެވެ. ވީމާ ދެމީހުންނާ އާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރު 3321111 އަށް ނުވަތަ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް