IMG_1910

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް 84 އަހަރުގެ ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފިއެވެ. ދަރުބާރުގޭ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި ރޭ ބޭއްވި މި ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމްއެވެ. މި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ފުލުހަކަސް ވުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ފުލުހުންގެ … ތަފްސީލް


0-02-06-4314abacc1b04052e8a4629ea7e4b9cc1341ca4f792714aea6ea73c2b169097f_full

ތާރީޙާއި ލިޔެކިއުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ފުލުހުންނަކީ ނަމޫނާ ބައެއްކަމަށް  ނޭޝަނަލް އާކައިވްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރެލް މުޙައްމަދު ޝާތިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުޙައްމަދު ޝާތިރު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފުލުހުންގެ 84 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ފުލުހުންގެ އަރުޝީފް އިފްތިތާޙްކުރުމަށާއި އެންމެ ރަނގަޅަށް ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓި މުއައްސަސާއަކަށް ޤައުމީ އަރުޝީދުންދޭ އެވޯޑް ހަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. މި … ތަފްސީލް


IMG_9102

އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ދޫނިދޫގައި ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. އިއްޔެ ދޫނިދޫގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ކްލިނިކް ހުޅުއްވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އަޒްލީން އަޙްމަދުއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު އަރީފް އާއި … ތަފްސީލް


SOCO refresher

މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ސީން އޮފް ކުރައިމް އޮފިސަރުންގެ (ސޯކޯއިން) ޢިލްމާއި ހުނަރު އިތުރު ކުރުމުގެ ދެވަނަ ޕްރޮގްރާމު ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. އިންސްޓިޓުޓް އޮފް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމެންޓް ސްޓަޑީޒްއާއި ފޮރެންސިކް ސަރވިސަސް ޑައިރެކްޓަރޭޓް ގުޅިގެން ފަރުމާކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމު ފައްޓަވައިދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް އޮފް ފޮރެންސިކް ސަރވިސަސް ޑައިރެކްޓަރޭޓު … ތަފްސީލް


POlice Club

ކުލަބް މޯލްޑިވްސް 2017 ގައި ވާދަކުރާ ޕޮލިސް ކުލަބްގެ ފިރިހެން ފުޓްސަލް ޓީމުގެ  ސްޕޮންސަރަކަށް ސެވަން ވީކްސް ބިލްޑިންގ އެންޑް ކޮންޓްރަކްޝަން ހަމަޖައްސައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މާރިޗު 26 ވަނަ ދުވަހު އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޕޮލިސް ކުލަބުގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ޕޮލިސް ކުލަބު ނައިބު ރައީސް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް … ތަފްސީލް


clinic

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ފަސޭހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޕޮލިސް މެޑިކަލްސްގެ ދަށުން ހިންގާ ނޫސަންދަ ކްލިނިކްގައި ކާޑިއެކް ޑައިގްނޯސްޓިކް ލެބޯޓްރީއެއް މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ލެބޯޓްރީ ރަސްމީކޮށް މިއަދު ހުޅުއްވައި ދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމްއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް … ތަފްސީލް


newspicarusheef

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ތާރީޚީ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ފޮޓޯޓައް ފުލުހުންގެ ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ އަރުޝީފު ރަސްމީގޮތުން އިފްތިތާޙްކުރުމަށާއި އެންމެ ރަނގަޅަށް ލިޔެކިޔުންތައް  ބެލެހެއްޓި މުއައްސަސާއަށް ޤައުމީ އަރުޝީފުންދޭ އެވޯޑް ހަވާލުކުރުމަށް ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ ފުލުހުންގެ އަރުޝީފު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް … ތަފްސީލް


WebBannerV3(1)

ފުލުހުންގެ 84 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާބަތުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙުމަދު އަރީފު ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށާއި ޢާއިލާތަކަށް ދުވަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހްނިޔާ އަރިސްކުރެއެވެ.    


course01

 ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ  ފްރޮންޓްލައިން އޮފިސަރސް ކޯސް 02 ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ. ފްރަންޓް ލައިންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންނަށް ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ދިމާވާ އެކިއެކި ކަންކަން ހޭންޑްލް ކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފާތު ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ތިއަރީ އަދި އަމަލީ ބައި ހިމަނައިގެންކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ކޯސް ނިންމުގެ … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް