Velidhoo

ސާނަވީ މަރުޙަލާގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ފުލުހުން ހިންގާ ރެޑީ ކޭމްޕް ސިލްސިލާގެ ތެރެއިން ނ. ވެލިދޫގައި ހިންގި 57 ވަނަ ރެޑީ ކޭމްޕު ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އިއްޔެ ނ. އަތޮޅު ތަޢުލީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ބައްސަވާދެއްވީ ނ. އަތޮޅު ކޮމާންޑަރު … ތަފްސީލް


CCTV Feyrun GID.mp4_snapshot_00.33_[2017.02.19_12.52.47]

މަތީގައިވާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހުންނަކީ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާ ފޭރުމުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެމައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤަށް ހޯދަމުންދާ ދެމީހުންނެވެ. މި ދެމީހުން ހޯދަމުންދަނީ 2017 ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ކައިރިން ހިނގާފައިދިޔަ އަންހެނެއްގެ އަތުން މޯބައިލް ފޯނެއް ފޭރުނު މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. ވީމާ މީހުންނާ ބެހޭ … ތަފްސީލް


L.Isdhoo1

ލ. އަތޮޅުގައި ބޭއްވި 56 ވަނަ ރެޑީ ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވި ލ. އިސްދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރިފްރެޝަރ ކުލާސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އިސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިސްދޫ ސްކޫލް ގުޅިގެން މި ކުލާސްތައް  ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ކުލާސްތަކުގައި ދަރިވަރުންނަށްވަނީ ޕީޓީ ކުލާހަކާއި ރެޑީ ކޭމްޕުުގެ ތެރެއިން … ތަފްސީލް


0-02-06-be2a84e487d3b69ceb82dea7be14633d1362a496867c2f59efb80163c9cce781_full

ތ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވެ ގޯތިގެދޮރަށާއި މުދަލަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުރުމަށްޓަކައި ތ. ގުރައިދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުން ގުޅިގެންދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ރެއިން ފެށިގެން ތ. އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްރަށަށް ހުއްޓުމެއްނެތި ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައާއި ގޯތި ގެދޮރުގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު ފެންހިއްކުމާއި ގޯތިގެދޮރަށް ފެންވަނުން މަދުކޮށް … ތަފްސީލް


SOC mahaasinthaa

ފުލުހުންގެ ސަދަރން އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމާންޑްގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ކޮމާންޑަރުންގެ މަހާސިންތާ ތ. އަތޮޅު ވިލުފުށީގައި ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ސަދަރަން އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމާންޑްގައި ހިމެނޭ މ،ފ،ދ،ތ،ލ،ގއ، ގދ. އަތޮޅާއި އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ކޮމާންޑަރުން ބައިވެރިވާ މި މަހާސިންތާއަކީ އަތޮޅުތަކުގައި ދެމުންދާ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްތައް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ފެބްރުއަރީ މަހުގެ … ތަފްސީލް


newspic01-Recovered copy

ފުލުހުންގެ މެދުގައި ޢިލްމީ ނަޒަރުން ކަންކަމާއިމެދު ވިސްނުމާއި ޢިލްމީ ހުނަރާއި މަޢުލޫމާތު އިތުރު ކުރުމުގެ މަޤުސަދުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ސްޓަޑީޒް ‘އައިލްސް’ އިން ހިންގަން ފެށި ޢިލްމީ މަންސާގެ ފުރަތަމަ ފޯރަމުގައި “ޤައުމިއްޔަތު” މިމަޢުޟޫއަށް  އަލްފާޟިލް ކަށިމާ އަޙުމަދު ޝާކިރު ތަޤްރީރުކުރައްވައިފިއެވެ. ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު … ތަފްސީލް


museum1

ފުލުހުންގެ ތާރީޚާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދީފިއެވެ. މިމަޢުލޫމާތު ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދީފައިވަނީ އިއްޔެ ހެނދުނު ޕޮލިސް މިއުޒިމްއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިންނެވެ. އެގޮތުން މި ޒިޔާރަތުގައިވަނީ ޕޮލިސް މިއުޒިއަމްގައި ޑިސްޕްލޭ ކުރެވުފައިވާ ފުލުހުންގެ ތާރީޚީ ތަކެއްޗާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، 29 މާރިޗް 1933 ން ފެށިގެން ފުލުހުންގެ މުއަސަސާގެ ތަރައްޤީއަށް … ތަފްސީލް


ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އަފްޒަލް ހޮސައިން (27އ) --

ތ. މަޑިފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ބިދޭސީއަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އަފްޒަލް ހޮސައިން (27އ) އެވެ. އަފްޒަލް ހޮސެން ހޯދަމުންދަނީ ކުޑަކުއްޖަކަށް އޮރިޔާން ދެއްކި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެމައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤަށެވެ. ވީމާ އަފްޒަލް ހޮސެން އާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވަނާމަ ފުލުހުންގެ … ތަފްސީލް


Traffic flow

ހުސޭނީ ގޯޅިއާއި ފާމްދޭރިމަގާއި އާބުރުޒުހިގުމުގެ ޓްރެފިކް ފްލޯއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަމުން އަންނަ ކޮޅު ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. މި ތިން މަގަކީވެސް ކުރިން އެއްކޮޅަށް ދުއްވާ މަގުތަކެކެވެ. އެގޮތުން  ކުރިން ދެކުނުން އުތުރަށް ދުއްވާ ހުސޭނީގޯޅި ވަނީ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން ފެށިގެން އޯކިޑްމަގާ ހަމައަށް އުތުރުން ދެކުނަށް ދުއްވާގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މީގެއިތުރުން … ތަފްސީލް


0-02-05-1853f356f1b6efa200ab1a49f882f22f403d3876db9313a61ecbd994e53a987b_full

މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި 7 ރަބަރު ޕެކެޓާއެކު މީހަކު ގދ. ގައްދޫން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 36 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެެނެސްފައިވަނީ ގދ. ގައްދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ގައްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް