001

ދިވެހިރާއްޖެއިން ހިމަބިހި ނައްތާލުމަށް ސަރުކާރުން ފެއްޓެވި ޤައުމީ ކެމްޕެއިން “މަވެސް ޖަހައިފިން” ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ގޮތުން އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ ކޭމްޕެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އިސްކަންދަރު ކޮށީގެ ގޯތިތެރޭގައި މިއަދު ހެނދުނު ފެށި މި ކޭމްޕް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ނާޡިމް އިބްރާހިމްއެވެ. ޕޮލިސްމެޑިކަލްސްއާއި ހެލްތް … ތަފްސީލް


conv01

  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ސްޓްޑީޒް (އައިލްސް) އިން ހިންގި އެކެޑެމިކް ކޯސްތަކުން ދަސްވެނިވި ފަރާތްތަކަށް ސަނަދު ހަވާލުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އައިސްލްސްގެ 4ވަނަ ކޮންވޮކޭޝަން ސެރޮމަނީ ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގައި ރޭ ބޭއްވި ކޮންވޮކޭޝަން ސެރޮމޮނީ  ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒް އަލްފާޟިލް އަޒުލީން … ތަފްސީލް


newspic press

ގެއްލިގެން ހުށަހެޅޭ މޯބައިލް ފޯނުތައް ހޯދުމަށް އެ ފޯނު  ތަކުގެ ސީރިއަލް ނަންބަރު ނުވަތަ އައިއެމްއީއައި ނަންބަރު ކޮންމެހެން މުހިއްމުވާތީ އެއަށް ސަމާލުވުމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އާއި ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގައި އިއްޔެ ފުލުހުންނާއެކު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު އިލިޔާސް އަޙުމަދު ވިދާޅުވީ … ތަފްސީލް


Cp-4

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު އަރީފް  ޖަޕާނަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ފުލުހުންގެ ދާއިރާއިންނާއި ސެކިއުރިޓީއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން ދެޤައުމުގެ ދެމެދު  އޮތް ޒަމާންވީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާތައް ބާއްވައިފިއެވެ. ނޭޝަނަލް ޕޮލިސް އެޖެންސީގެ ދަޢުވަތަކަށް މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 19ން 23 އަށް ކުރެއްވި މި ދަތުރުފުޅުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް … ތަފްސީލް


IMG_3407

ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުލުހުން ހިންގާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ” ވީ.އެމް.ޕީ.އެސް ކޮމިއުނިޓީ ފުޓްސެލް މުބާރާތް 2017 ” ނަމުގައި ފުޓްސެލް މުބާރާތެއް ފަށައިފިއެވެ. ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ރައްޔިތުންނާއި ވިލިމާލޭ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އާއި އޮންނަ ގުޅުން މިހާރަށްވުރެ ބަދަހިކޮށް އެކުވެރިމާހައުލެއް އުފައްދައި ކުޅިވަރުގެ މައިދާނުން ގާނޫނާއި ގަވައިދަށް ބޯލެނބުމުގެ  ރޫހު އަށަގެއްނެވުމުގެ މަޤުސަދުގައި … ތަފްސީލް


CP01

‘މަށެއް  ނުކުރާނަން ކުށެއް’ މި ޝިޔާރުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްގެ ޕަބްލިކް އެފެއަރޒް ޑިޕާރޓްމަންޓުން މިއަހަރަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ކެމްޕެއިން 2017 އިފްތިތާޙްކޮށް ކުށްމަދުކުރުމަށް ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކާއެކު ފަހުމުނާމާތަކެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް އާއިއެކު … ތަފްސީލް


newspic mahasintha

ފުލުހުންގެ ސަދަން އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމާންޑްގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ކޮމާންޑަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތ. ވިލުފުށީގައި އެއްހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “އަތޮޅު ކޮމާންޑަރުންގެ މަހާސިންތާ 2017” ނިންމާލައިފިއެވެ. ސަދަން އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމާންޑްގައި ހިމެނޭ މ،ފ،ދ،ތ،ލ،ގއ، ގދ. އަތޮޅާއި އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ކޮމާންޑަރުން ބައިވެރިވި މި މަހާސިންތާ ނިންމުގެ ގޮތުން ތ. ވިލުފުށީގައި ބޭއްވި … ތަފްސީލް


001

މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގައި ހިމަނައިގެން އެކްސެލް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުންދާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ތުއްތު ދަރިވަރުން ދިވެހި ސަޤާފީ ހެދުމުގައި ޕޮލިސް މިއުޒިއަމަށް މިއަދު ޒިޔާރަތްކޮށް ޕޮލިސް މިއުޒިއަމް ބަލާލައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު އެކްސެލް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ޕޮލިސް މިއުޒިމަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ ހެނދުނު 08:00 ގައެވެ. މި … ތަފްސީލް


nathaalun

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އަތުލައިގެންފައިވާ ގިނަ ޢަދަދައްގެ ބަނގުރާ ދޫނިދޫގައި އިއްޔެ ނައްތާލައިފިއެވެ. ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ފުލުހުންގެ ހާޟިރުގައި އިއްޔެ ނައްތާލާފައިވާ ބަނގުރަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީންގެ ބަޔަކު ބަނގުރާ އުފައްދާކަމަށް ބެލެވިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އަތުލައިގެންފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. އޭގެ … ތަފްސީލް


newspic01-Recovered-Recovered copy

ހުޅުމާލޭގައި ހިނގާ ޓްރެފިކް މައްސަލަތައް މަދުކޮށް އެންމެނަށްވެސް އަމާން ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ކަށަވަރުވެ އޮތުމުގެ މުހިންމުކަން ވިސްނައިދިނުމުގެ މަޤުސަދުގައި ހުޅުމާލެ ޓްރެފިކް ޕޮލިސްއިން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ ރެހެނދި ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިުނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ހުޅުމާލޭގައިހުރި މުއްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމްގެ … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް