ކ-ވ:  ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ  މުޙައްމަދު ރަސެލް މިއާ އާއި ލ. ގަން/މަތިމަރަދޫ، ލިލީބީޗް، އަޙްމަދު ފާއިޒް (26އ) --

ލ. ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާ ތިން މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން 2 މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ  މުޙައްމަދު ރަސެލް މިއާ އާއި ލ. ގަން/މަތިމަރަދޫ، ލިލީބީޗް، އަޙްމަދު ފާއިޒް (26އ) އެވެ. ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ރަސެލް މިއާ ހޯދަމުންދަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 16 … ތަފްސީލް


IMG_9336

ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ އެކި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރެއިން ތުހުމަތެއް ނެތް ހިކި މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފިއެވެ. މި ޖެނުއަރީ 28 ވަނަ ދުވަހު ދޫނިދޫގައި މިތަކެތި ނައްތާލައިފައިވަނީ މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެތި ނައްތާލުމުގެ ޤަވައިދުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީގެ ހާޒިރުގައެވެ. ނައްތާލި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި … ތަފްސީލް


Laamu

ވެލާ ކަހަނބު ޙިމާޔަތް ކޮށް އެތަކެއްޗަށް ރައްކާތެރި މާޙައުލެއް ލ. އަތޮޅުގައި އޮތުމަށް ފުރުޞަތުދީ އެކަންކަމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ލ. އަތޮޅުގައި “ޓާޓަލްސް އިން ލާމު – ސޭފް އެންޑް ޕްރޮޓެކްޓެޑް” ނަމުގައި މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ފެސްޓިވަލް މިއަހަރު ބޭއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ސިކްސް ސެންސަސް ލާމުގެ އިސްވެރިންނާއި ލ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން … ތަފްސީލް


ބަންގުލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ހެރޮން މިއާ (32އ) --

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށް އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް އައްޑު އަތޮޅު މަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ. މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު އައްޑު އަތޮޅު މަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ ބަންގުލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ހެރޮން މިއާ (32އ) ގެ މައްޗަށަވެ. ހެރޮން މިއާގެ މައްޗަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ2016 އޮގަސްޓް … ތަފްސީލް


Naifaru

ޅ. ނައިފަރުގައި ބޭއްވި ހޯޕް ފޮރ ޔޫތު ބީޗް ވޮލީ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޅ. ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ޓީމު ހޯދައިފިއެވެ. ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ޓީމު މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގައި ކޮއިންސް އާ ވާދަކޮށް 2-1 ސެޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. … ތަފްސީލް


ހިންނަވަރު ކުރިއަށްދާ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން --

ޅ. ހިންނަވަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ހިންނަވަރު ޔޫތު ސެންޓަރާއި ހެލްތު ސެންޓަރު އަދި ހިންނަވަރު ކައުންސިލް އިދާރާ ގުޅިގެން ހިންނަވަރު ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ. މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއް މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ ކަސްރަތުގެ މުހިންމުކަން … ތަފްސީލް


މާލެ/ވ.ރާހި، މުހައްމަދު ބާޤިރު

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ހާޒިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާ ގުޅިގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ މާލެ/ ވ.ރާހި، މުޙައްމަދު ބާޤިރު (46އ) އެވެ. މިމީހާ ހޯދަމުންދަނީ، ބެންކްއޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދަޢުވާކުރާ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ … ތަފްސީލް


ފުލުހުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ރެޑީ ކޭމްޕެއްގެ ތެރެއިން : ރެޑީ ކޭމްޕްތަކަކީ ދަރިވަރުންނަށް ވަރަށް ގިނަގުނަ ދަރުސްތަކެއް އެކުލެވޭ ގޮތަށް ފުލުހުން ހިންގާ ކޭމްޕެއް -- ޕޮލިސް ފައިލް ފޮޓޯ

ސާނަވީ މަރުޙަލާގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ފުލުހުން ހިންގާ ރެޑީ ކޭމްޕް ލ.އިސްދޫގައި ފެށުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އިސްދޫގައި ރެޑީ ކޭމްޕު ފެށުމަށް ތައްޔާރީތައް ވަމުންދާއިރު މި ކޭމްޕު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 9 ން 11 އަށެވެ.  ލ. އިސްދޫ ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޭމްޕުގައި އިސްދޫ ސްކޫލުގައި ތަޢުލީމު … ތަފްސީލް


IMG_2674

މާލެއާއި ނޯދަރން އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމާންޑް އަދި ސަދަރން އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމާންޑްގައި ސީން އޮފް ކްރައިމް އޮފިސަރސް (ސޯކޯ)ގެ ޚިދުމަތް ދެމުންއަންނަ ފޮރެންސިކް ސަރވިސަސް ޑައިރެކްޓަރޭޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢިލްމާއި ހުނަރު އިތުރު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމެންޓް ސްޓަޑީސްއާއި ފޮރެންސިކް ސަރވިސަސް ޑައިރެކްޓަރޭޓު ގުޅިގެން ފަރުމާކުރި މި ޕްރޮގްރާމު ފައްޓަވައިދެއްވީ … ތަފްސީލް


drug

ބަނގުރާ ފުޅިތަކަކާއެކު ބިދޭސީއަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް މައްސަލަ ތަހުޤީޤު ކުރަންފަށައިފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެކެވެ. މި މީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ މާލެތެރެ ޕެޓްރޯލްކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ގަލޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ފުލުހުންނަށް އޭނާގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުން ތުހުމަތުކުރެވިގެން މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 25 … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް