IMG_0003

ހއ.ހޯރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާ ޑެޕިއުޓީ ކަމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ސަޢުދީ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހއ.ހޯރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ކަމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ސަޢުދީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އަބަދުވެސް ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރަންވާނީ ހެދިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށްކަމަށާއި އަމިއްލަ ނަފްސު ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން … ތަފްސީލް


Nevimeeha1

މެރިން ޕޮލިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން “ހަރަކާތް ނެވި މީހާ” ގެނަމުގައި ގއ.ވިލިނގިލިގައި ދުއްވާ އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ވެރިންނަށާއި ކެޕްޓަނުންނަށާއި ފަޅުވެރިންނަށް ކަނޑުމަތީގެ ސަލަމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއޮ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މިހިނގާ އޭޕްރިލް 20 އަދި 21 މި ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގި މިޕްރޮގުރާމްގައި ފައްޓަވައިދެއްވީ ގއ.ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ކޮމާންޑާރ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އިބްރާހިމް މުސްތަފާއެވެ. … ތަފްސީލް


04thaa

  މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ހިންގި ތަފާތު 3 އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 6 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 31 އަހަރުގެ އަންހެނަކާއި 46 އަންހެނަކާއި 39 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި، 23 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި، 40 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއްގެ އިތުރުން … ތަފްސީލް


Lh.lhaimagu1

ށ. ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ށ. ޅައިމަގު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހިންގި ތަރުބަވީ ކޭމްޕް ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފިއެވެ. އޭޕްރީލް މަހުގެ 13 ން 15 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ކޭމްޕަކީ އިސްލާމީ ދިރިއުޅުމާއި ރިވެތި އަހުލާޤުގެ މަތީގައި ދަރިވަރުން ތަރުބިއްޔަތުކޮށް ޤައުމިއްޔަތުކަންހުރި ދަރިވަރުންތަކަކަށް ސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުނަށް ހެދުމުގެ … ތަފްސީލް


ރެޑީ ކޭމްޕުގެ ސިލްސިލާގެ ތެރެއިން ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ރެޑީ ކޭމްޕުގެ ތެރެއިން: 63 ވަނަ ރެޑީ ކޭމްޕު އޭދަފުށިގައި ވަނީ ފަށާފައި -- ފައިލް ފޮޓީޯ

ސާނަވީ މަރުހަލާގައި ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުލުހުން ހިންގާ ރެޑީ ކޭމްޕުގެ ސިލްސިލާގެ ތެރެއިން 63 ވަނަ ކޭމްޕް ބ. އޭދަފުށީގައި ފަށައިފިއެވެ. މިމަހުގެ 20 ން 22 އަށް ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ކޭމްޕުގައި އެސްކޫލުގައި ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ 93 ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވެއެވެ. މި ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި … ތަފްސީލް


0-02-06-dcdaf97813ceaeac48ae1c0ea5249c237c678d2a73990b6a249c87d984a935ab_full

ހއ.ބާރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އޭޕްރީލް މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ފެށިގެން ހަފްތާއެއްގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނުނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ އިތުރުން … ތަފްސީލް


gura

ތ.ގުރައިދޫގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ދުއްވާތޯ ބެލުމަށާއި މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފުލުހުން  ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ތ.ގުރައިދޫގައި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައިފިއެވެ.  މި ހިނގާ އެޕްރީލް 18 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި  މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ގުރައިދޫގެ އެކި ސަރަޙައްދުގައި ޗެކްޕޮއިންޓްތައް ޤާއިމްކޮށް ވެހިކަލްތަކުގެ އަހަރީ ފީއާއި އިންސްއަރެންސް ސްޓިކާއާއި ރޯޑްވާދިނަސް … ތަފްސީލް


ގދ. ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި އަތުލައިގެންފައިވާ މަސްތުވާތަކެތި --

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި  މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 46 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ ގދ.އަތޮޅުގައި ދަތުރުކުރާ ބޯޓަކުން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމުގެ މަޢްލޫމާތު … ތަފްސީލް


thinad

ތިނަދޫގެ މަގުތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް އަމާން ރައްކާތެރިތަނަކަށް ހެދުމަށާއި މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފުލުހުން  ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ގދ.ތިނަދޫގައި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި ހިނގާ އޭޕްރީލް 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ގދ.ތިނަދޫގައި ހިންގި މި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނަކީ ތިނަދޫގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ދުއްވާ އުޅަނދުތަކެއްތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން … ތަފްސީލް


އަލިފުށީ ކުރިއަށް ގެންދާ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން --

ރ. އަލިފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އަލިފުށި ސިއްޙީ މަރުކަޒު ގުޅިގެން އަލިފުށީ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަަށައިފިއެވެ. އޭޕްރީލް މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 3 ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމަކީ އަލިފުށީގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ތިބޭ ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުންނާއި މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުން … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް