3

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުރިހާ ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ސިލްސިލާ ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަން “ދިވިލި މަތަ” ގެ 3 ވަނަ އޮޕަރޭޝަން އައްޑު ސިޓީގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހިންގައިފިއެވެ. ޖޫން 23 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފުލުހުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު އައްޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫ، މަރަދޫފޭދޫ، މަރަދޫ،ހިތަދޫ، މީދޫ އަދި ހުޅުދޫގައި މި ޓްރެފިކް … ތަފްސީލް


viber image

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. ޅ.ނައިފަރުގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖަންސަށް ލިބުމުން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި ޅ.ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުން ޖޫން 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ފުލުހުންގެ … ތަފްސީލް


މަގުތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް އަމާން ރައްކާތެރިތަނަކަށް ހެދުމަށާއި މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފުލުހުން  ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ދެ ރަށެއްގައި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައިފިއެވެ. މިގޮތުން މި ޖޫން 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ގއ.މާމެންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ފަރާތުން އެރަށުގައި ހިންގި މި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނަކީ އެރަށުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް … ތަފްސީލް


viber image

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ފުޅިތަކަކާއެކު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. ގއ.ވިލިނގިލީގައި ބަނގުރާ ގެންގުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢްލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ގއ.ވިލިނގިލީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުން ޖޫން 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި … ތަފްސީލް


viber image

މިއަދަކީ ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު ޢީދު ދުވަސް ކަމަށް ވުމާއެކު މާލޭގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ފިޠުރު ޢީދުނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްޓޭޑިއަމް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދާއި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދަށް ގިނަބަޔަކަށް ނަމާދަށް އައިސް ފަސޭހަ ކަމާއެކު އެސަރަޙައްދުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ފަތިހުން ފެށިގެން ފުލުހުން ހިންގި ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނަށް ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ދެއްވި ފުރިހަމަ އެއްބާރު … ތަފްސީލް


DDFjUjTUMAASgll

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين މިއީ 1438ވަނަ އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު ޢީދު އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުކުރި އުފާވެރި ވަގުތެވެ.  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން، މި ޢީދަކީ ރޯދައިގެ މަތިވެރި އަޅުކަމަށް ފަހު، އަދި އެ މާތް އަޅުކަމުން ލިބުނު ވަރުބަލިކަމަށްފަހު، އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުކުރާ އިޙްތިފާލެކެވެ. … ތަފްސީލް


maafuhsi

ކ.މާފުށި ޖަލަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފޯނުތަކަކާއެކު މީހަކު ފުލުުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ކ.މާފުށިން ގެނެސްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢްލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި ކ.މާފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ޖޫން 23 ވަނަ ދުވަހު ފަތިހު ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 30 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ މާފުށި … ތަފްސީލް


2

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެތެރެއިން ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު ފިރިހެނަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. ށ.މިލަންދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރުމަށް އުޅޭކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުމުން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާ ށ.މިލަންދޫ އަދި ށ.ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ޖޫން 23 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި … ތަފްސީލް


viber image

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ބަނގުރަލާއެކު 3 މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. ލ.މާމެންދޫ ބޭރުގައި އޮތް ސަފާރީއަކުން ބަނގުރާ ބާލައިގެން ލ.ގަމަށް އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުމުން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާ ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ޖޫން 22 ވަނަ … ތަފްސީލް


viber image

ކ.ގުރައިދޫ އިރުމަތި ފަރާތު އަތިރިމައްޗަށް ލައްގާފައި ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އެ ސަރަޙައްދުން ފުލުހުން ހޯދައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 0917 އެހާކަށްހާއިރު އާންމު ފަރާތަކުން ދިން މަޢްލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ކ.ގުރައިދޫ އިރުމަތީ ފަރާތު އަތިރިމައްޗަށް ފުލުހުން ގޮސް ބެލިއިރު ރާޅުޖަހާ ހިސާބު އެއްގަމުން މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި 319 ރަބަރު ޕެކެޓް … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް