IMG_4354

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ހިންގި ކާމިޔާބު ތިން އޮޕަރޭޝަނަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މި ތިން އޮޕަރޭޝަނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ނޫސްވެރިންނާ ހިއްސާކޮށްދެއްވީ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މޫސާ ޢަލީ އާއި ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ … ތަފްސީލް


Baarah

ސްޕޯޓްސް ޑިޕްލޮމަސީ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ބާރަށުގައި ކުރިއަށް ވޮލީ ޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕުގެ ބައިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މެއި 22 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަންގައި މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ. އެގޮތުން ޤާނޫނުގައިވާ މުހިންމު ބައިތަކާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނުން ލިބިދެވޭ … ތަފްސީލް


ޅ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި އަތުލައިގެންފައިވާ މަސްތުވާތަކެތި --

ނ.ވެލިދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ޅ.ހިންނަވަރުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 20 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ނ.ވެލިދޫއަސް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ޅ.ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ޅ. ހިންނަވަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން މެއި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ … ތަފްސީލް


IMG_3114

އެންޓި ޓެރަރިޒަމް އެސިސްޓެންސް ޕްރޮގުރާމް (އޭޓީއޭ) އާއި އިންސްޓިޓުޓް ފޮރ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމެންޓް ސްޓަޑީޒް (އައިއެލްސް) އާއި ގުޅިގެން ހިންގި އައިޑެންޓިފައިން އެންޑް ޑިވްލޮޕިން އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޯސް ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ. މިމެއި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގ ގެ މަލްޑިޕާފަސް ހޯލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޯހުގައި … ތަފްސީލް


Lamau11

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް އަޅާފައިހުރި ދެ ފުޅިއަކާއެކު ދެ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 22 އަހަރުގެ ދެ ފިރިހެނުންނެވެ. ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަަޢްލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން މެއި 22 … ތަފްސީލް


(ކ) އަބްދުއްސައްތާރު، ބަޓަރުގެ/ ތ.ގުރައިދޫ (56އ) އާއި އަޙްމަދު ޝިފާޢު (37އ) އާއި (ވ)މުޙައްމަދު ރިފްޢަތު ޢަބްދުﷲ (30އ)

  ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ އަބްދުއްސައްތާރު، ބަޓަރުގެ/ ތ.ގުރައިދޫ (56އ) އާއި އަޙްމަދު ޝިފާޢު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 731 / ކ.މާލެ (37އ) އާއި މުޙައްމަދު ރިފްޢަތު ޢަބްދުﷲ،މއ.ތަރިޖެހިއާގެ/ ކ.މާލެ (30އ) އެވެ. … ތަފްސީލް


thiadhoo00

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއި މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 34 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މި މީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެސްފައި ވަނީ މެއި 22 ވަނަ ދުވަހު ގދތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ރަށުތެރެ … ތަފްސީލް


DSC09108

ކުށްމަދު ކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި މެއި މަހުގެ 17 ން 21 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމަކީ ކުރިއަށް ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ހިނގާ ކުށްތައް މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ވިޔަފާރަވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމެކެވެ. … ތަފްސީލް


VillaForensic

ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 12 ގައި ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ފޮރެންސިކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި މެއި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަނަކީ ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 12 ގައި ބަޔޮލޮޖީ ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ފިލާވަޅަކަށް ބޭނުންވާ … ތަފްސީލް


1

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުންhelpvot.gov.mv’ ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ވެބްސައިޓެއް ތަޢާރަފުކޮށް އެވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ‘ޓްރެފިކިން އިން ޕާރސަންސް ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް’ ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ރިޕޯރޓިންގ ސިސްޓަމެއް ރަސްމީގޮތުން މިއަދު އިފްތިތާހްކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް