IMG_8318

ކުށްމަދު މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް އެއްކުޑައެއްގެ ދަށަށް ގެނެސް މިއަހަރު އަލަށް ފެށި “އަމާންވެށި” ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ވ. ކެޔޮދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމް ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފިއެވެ. އޮގަސްޓް މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ވ. ކެޔޮދޫގައި ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ … ތަފްސީލް


Th.dhiyamigili parents awareness

ތ.ދިޔަމިގިލި ސްކޫލްގައި ތައުލީމް ހާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. އޮގަސްޓް މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ތ.ގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ތ.ދިޔަމިގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ޕްރޮގުރާމުގައި ވަނީ ކުށަކީ ކޮބައިކަމާއި އާންމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ދަރިން ރަނގަޅުގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު … ތަފްސީލް


ރައްކާ ރޯޑްޝޯވ ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މަގުފަހިވާ ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށް ފުލުހުންނާއި އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ގުޅިގެން ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވާ ރައްކާ ރޯޑް ޝޯވ މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށި އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގައި އޮތް ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި ރައްކާ ރޯޑް ޝޯވ އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ސައުދީއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި … ތަފްސީލް


Traffic monitoring

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާއާއި އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ޓްރެފިކް މޮނިޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިފިއެވެ. މި އޮގަސްޓް މަހުގެ 18 ން 19 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާއާއި އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގައި ތަޢުލީމު ހާޞިލްކުރާ 60 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި ސްކޫލްތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި ޓްރެފިކް މެނޭޖް ކުރާނެ ގޮތާއި، އެކްސިޑެންޓްތައް … ތަފްސީލް


2

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހުވަދު އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ގދ.ހޯޑެއްދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަންއުޅޭކަމުގެ މަޢްލޫމާތު ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖަންސަށް ލިބުމާ ގުޅިގެން ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި ގުޅިގެން އޮގަސްޓް 19 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް … ތަފްސީލް


ގ. މާލެހިޔާ 2-13-02، މަމްދޫޙް މުޢުމިން ރަޝީދު (25އ) --

އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ގ. މާލެހިޔާ 2-13-02، މަމްދޫޙް މުޢުމިން ރަޝީދު (25އ) އެވެ. މަމްދޫޙް މުޢުމިން ރަޝީދު ހޯދަމުންދަނީ ސައްޙަ ނޫން ކުރެޑިޓް ކާޑެއް ބޭނުންކޮށްގެން ފިހާރަކުން މުދާތަކެއް ގަނެފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުގައެވެ. … ތަފްސީލް


Rakka

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މަގުފަހުވާ ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށް ފުލުހުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބާއްވާ ރައްކާ ރޯޑް ޝޯވ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ މާދަމާ ފަށާނެއެވެ. މާދަމާއިން ފެށިގެން މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ރައްކާ ރޯޑް ޝޯވގެ ތެރެއިން ކުޅުދުއްފުށީގެ ޒުވާނުންނަށާއި ސްކޫލު މަދަރުސާތަކުގެ … ތަފްސީލް


ނ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންނަށް ހިންގި ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން --

ނ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. އޮގަސްޓް މަހުގެ 14 ން 19 އަށް ހިންގި މި ޕްރޮގްރާމަކީ ސްކޫލު ކަރިކިއުލަމްގައި ހިމެނޭ ގޮތުން ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ފަތަން ދަންނަ ކުއްޖަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން ނ. އަތޮޅު މަދަރުސާއާއި ނ. މަނަދޫ އަދި ހޮޅުދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން … ތަފްސީލް


Kokon Bipari

ގއ. ދާންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބިދޭސީއަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ކޮކޮން ބިޕާރީ އެވެ. ކޮކޮން ބިޕާރީ ހޯދަމުންދަނީ ގއ. ދާންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅި ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ ކުޑަކުއްޖަކާ ގަދަކަމުން އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައަކާ … ތަފްސީލް


Symposium1

އަޕަރ ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަންގައި ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް، ޑިވިޜަންގެ ހިންގުން މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން ސިމްޕޯޒިއަމްއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. “ލީޑަރޝިޕް ސިމްޕޯޒިއަމް” ގެ ނަމުގައި އޮގަސްޓް މަހުގެ 15 ން 17 އަށް ބޭއްވި މި ސިމްޕޯޒިއަމްއަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ފުލުހުންންނާ މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް