Guraidhoo

ކ.ގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިސްނަގައިގެން ކ.ގުރައިދޫ  ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ލީޑަރޝިޕް އެންޑް ލައިފް ސްކިލް  ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. އިއްޔެ ގުރައިދޫ ސްކޫލްގައި ފެށި މި ޕްރޮގުރާމްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމާއި އެފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ޝިކާރައަށްވެފައިވާ މީހުންނާއި މުޢާމަލާތްކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ، މައްސަލަ ހައްލުކުރުމާއި … ތަފްސީލް


ލ.ގަން/ މަތިމަރަދޫ. ގްރީންލައިޓް ، މުޙައްމަދު ނާސިޙް (22އ)

ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާ ގަސްތުގައި މީހެއްގެ މުދަލަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ލ.ގަން/ މަތިމަރަދޫ. ގްރީންލައިޓް ، މުޙައްމަދު ނާސިޙް (22އ) އެވެ. ވީމާ  މުޙައްމަދު ނާސިޙް އާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރު 3322111 އަށް ނުވަތަ … ތަފްސީލް


cOUNCIL MEETING

ނޯތް ޕޮލިސް ޑިވިޜަންގެ ޑިވިޜަން ކޮމާންޑަރުގެ މަގާމާއި އަލަށް ހަވާލުވާ ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޙަސަން ޝަހީމް އެމަޤާމާއި ހަވާލުވެލެއްވުމުގެ ކުރިން ތަޢާރަފުވެލެއްވުމުގެ ގޮތުން ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާގައި އިއްޔެ އޮތް މިބައްދަލުކޮށްލެއްވުމުގައި ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދުއާއި އެކައުންސިލްގެ … ތަފްސީލް


council

ގއ. އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ހޭލުންތެރިކުުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ގއ.އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އިބްރާހިމް މުސްޠަފާ ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހެނދުނު  ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މެރިން ޕޮލިސް އިން މަސްވެރިންނަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ … ތަފްސީލް


NEWSPIC DRUGD

  ޅ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު ރިޕޯޓަކާއި ގުޅިގެން ޅ. ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ 19 ސެލޯފިންކޮޅާއެކު އެރިސޯޓުގެ އަންހެން މުވައްޒަފަކާއި 3 ފިރިހެން މުވައްޒަފަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 26 އަހަރާއި 24 އަހަރާއި … ތަފްސީލް


ޅ.ހިންނަވަރު / ފަތަނގުމާގެ، އަޙްމަދު ސާޢީދު ސަޢީދު (ކ) ކ.މާލެ / މއ.ގްރޭވޫލްއާގެ، ޙުސައިން ޝާމް (ވ)

ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާ ތަފާތު ދެމައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެމީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެދެމީހުންނަކީ ޅ.ހިންނަވަރު/ ފަތަނގުމާގެ، އަޙްމަދު ސާޢީދު ސަޢީދު (25އ) އާއި ކ.މާލެ / މއ.ގްރޭވޫލްއާގެ، ޙުސައިން ޝާމް (34އ) އެވެ. އެދެމީހުންގެ ތެރެއިން ޅ.ހިންނަވަރު / ފަތަނގުމާގެ، އަޙްމަދު ސާޢީދު ސަޢީދު (25އ) ހޯދަމުންދަނީ ފުލުހުން ތަޙްޤީޤް … ތަފްސީލް


gadh

މާލެއިން ގދ. ކާނޑެއްދުއަށް ދިޔަ ފްލައިޓަކުން މީހަކު މަސްތުވާތަކެތި ގެންދާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސްއަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ގދ. ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ފުލުހުންނާއި ޕޮލިސް އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ބްލެޓް ސައިޒުގެ 98 ރަބަރު ޕެކެޓާއެކު 27 އަހަރުގެ އަންހެކު ކާނޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓުން ރޭ ފުލުހުންގެ … ތަފްސީލް


trafficoperation

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގދ.ވާދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުންނާއި ގދ. ގައްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެދެ ރަށުގެ އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެގޮތުން ގދ. ގައްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެރަށުގައި  އިއްޔެ ހަވީރު 17:30 ން  ރޭގެ 21:30 އަށް  ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި ގިނަ … ތަފްސީލް


ކ.މާލެ / ހ.މެރީގޯލްޑްވިލާ، އިބްރާހީމް ނިޔާޒް (ކ)          ރަބީއުﷲ މުޙައްމަދު(ވ)

އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާ ތަފާތު ދެމައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެމީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެދެމީހުންނަކީ ކ.މާލެ / ހ.މެރީގޯލްޑްވިލާ، އިބްރާހީމް ނިޔާޒް (43އ) އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ރަބީއުﷲ މުޙައްމަދު (24އ) އެވެ އެދެމީހުންގެ ތެރެއިން ކ.މާލެ / ހ.މެރީގޯލްޑްވިލާ، އިބްރާހީމް ނިޔާޒް (43އ) ހޯދަމުންދަނީ ފުލުހުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މަކަރާއި ހީލަތުގެ … ތަފްސީލް


ޏ.ފުވައްމުލައް/ހޯދަޑު. ސައިމާގެ،އިބްރާހީމް މޫސާ

ޏ.ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާ ޗެކް ބައުންސް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ޏ.ފުވައްމުލައް/ ހޯދަޑު. ސައިމާގެ، އިބްރާހީމް މޫސާ (42އ) އެވެ. ވީމާ  އިބްރާހީމް މޫސާ އާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރު 3322111 އަށް ނުވަތަ ޏ.ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް