Medianewspic

ޕޮލިސް މީޑިއާ ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި އެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ޕޮލިސް މީޑީއާ އަށް ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން  ދިވެހި ބަހުން ޚަބަރު ހެދުމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. ޕޮލިސް މީޑިއާ ސެންޓަރާއި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް … ތަފްސީލް


0-02-06-564fe2f40f2ba95270d34f0da781f08b3c6496071b862ad5cd14888eeb2342aa_full

އައްޑޫ ސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ އާއިލާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޕޮލިސް ފެމިލީ އެސޯސިއޭޝަނުން ދަތުރެއް ގޮސްފިއެވެ. “ޕީއެފްއޭ އާއިލީ ދަތުރު 2016” ގެ ނަމުގައި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީ އެއްރުއް ހެރެ (މުލީކޮޅަށް) ދިޔަ މި ދަތުރަކީ ސްކޫލު ބަންދާ ދިމާކޮށް އައްޑޫ ސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށާއި ފުލުހުންގެ އާއިލާތަކަށް … ތަފްސީލް


0-02-06-1ba3f3077392fe60ee21ef5b153b1edc4dde8efc46029e6e558f5ea47ef705ee_full

ކ. ހުރާގައި ޕޮލިސް ޑެސްކެއް ޤާއިމްކޮށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް އެރަށުގައި ފަށައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އިއްޔެ ހެނދުނު ހުރާ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ހުރާގައި ޤާއިމްކުރި ޕޮލިސް ޑެސްކު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވީ ފުލުހުންގެ ސަރވިސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޑައިރެކްޓްރޭޓްގެ ހެޑް އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަލީ ރަޝީދުއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް … ތަފްސީލް


IMG_1166

ނ. ވެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެރަށުގައި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 8 ން 27 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ވަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާއި ޓްރެފިކް މައްސަލަތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި އޮޕަރޭޝަނުގައި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ހުއްޓުވައި ބަލައިފާސްކުރުމާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކަށް ސަމާލުކަމެއް … ތަފްސީލް


Taxi

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ރޯޑް ސޭފްޓީ ޔުނިޓުން އިސްނަގައިގެން މާލޭގެ ހުރިހާ ޓެކްސީ ސެންޓަރުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 27 ން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަގުތަކަކީ އެންމެންނަށް … ތަފްސީލް


IMG_0349

ފްރަންޓް ލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޕޮލިސް އެކަޑަމީން ހިންގި ފްރަންޓް ލައިން އޮފިސަރސް ކޯސް ނިންމައި ދަސްވެނިވި ފުލުހުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި މިއަދު ހެނދުނު އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ބައްސަވާ ދެއްވީ ސެންޓްރަލް އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމާންޑްގެ ހެޑް ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ހަމްދޫން ރަޝީދުއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި … ތަފްސީލް


IMG_1821

ޕަބްލިކް އެފެއަރޒް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކޮމިއުނިޓީ އެންގޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގުރާމް ނިންމައި ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި މިއަދު ހެނދުނު އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ބައްސަވާ ދެއްވީ ފޮރެންސިކް ސަރވިސަސް ޑައިރެކްޓްރޭޓްގެ ހެޑް އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާޢީލް ނަވީންއެވެ. … ތަފްސީލް


HM Drug

މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި 186 ސެލޯފިންކޮޅާއެކު 4 މީހަކު ހުޅުމާލެއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް މައްސަލަ ތަހުޤީޤު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 21 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 23 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދެ ކުއްޖެކެވެ. މި ހަތަރު މީހުންވެސް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގެ ކާނިމަގުގެ … ތަފްސީލް


ލ. ފޮނަދޫގައި ކުރިއަށްދާ ބްލޫޒް ފޮރ ޔޫތު ކޭމްޕުގެ ސެޝަނެއްގެ ތެރެއިން: މި ކޭމްޕުގައި ޖުލްމަ 76 ކުއްޖަކު ބައިވެރިވެފައިވޭ --

  ޢާއްމު ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތަކާއި އަދަބުތައް ދަސްކޮށްދީ ކުށުގެ ވެއްޓާ ދުރުހެލިވުމަށް މަގުދައްކައިދޭ ޙަރަކާތްތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށް ޒުވާނުންނާއި ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުލުހުން ހިންގަމުންގެންދާ ބްލޫޒް ފޮރ ޔޫތު ކޭމްޕުގެ 15 ވަނަ ކޭމްޕު ލ. ފޮނަދޫގައި ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 10 މުއްދަތަށް ލ. އަތޮޅު … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް