MPS225

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ “ފިޔަވަތި” ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ ނިޔާވި ތުއްތުކުއްޖާގެ މަންމަ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް އޮންލައިން ނޫސް “މިހާރު” ގައި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ސާއިޢުކޮށްފައިވާ ޚަބަރާއި ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. “ފިޔަވަތި” ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ ނިޔާވި ތުއްތު ކުއްޖާގެ މަންމަ، ފުލުހުން ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާ އެއްވެސް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މިވަގުތު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް … ތަފްސީލް


0-02-03-47f4c6acf16c4d2d256eefc060af317d416d0b634b291b51375064baab4dec5d_full

ގއ.ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށް ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ހިނގާ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 29 ވަަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ގއ.ވިލިނގިލި ރަސްމީ ބޯޅަ ދަނޑުގައި ބޭއްވި މި ހަވީރުގައި ފުލުހުން ވަނީ ފުލުހުންގެ މެސްކޮޓް ޕޮލިސް ބޭބަ އާއި ފުލުހުން ޕެޓްރޯލް … ތަފްސީލް


0-02-06-67ca8dde1124f73caa30e0119e1d62a199d43ee65ba6ec9145c0f7a5e1e1793e_full

އަލިފާނުގެ ހާދިޘާތަކުގައި ފުލުހުންގެ ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތަކާއި އަލިފާން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކަށް އަހުލުވެރިކޮށް ކަމާގުޅުންހުރި ތަމްރީން ދިނުމުގެ ގޮތުން  މާލެ ސިޓީ ޕޮލިސްގެ ގަލޮޅު ޕޮލިސް އާއި މާފަންނު ޕޮލިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގި ފަޔަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފިއެވެ. މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 17 ން އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ … ތަފްސީލް


IMG_6706

ފުލުހުންގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން 2014-2018 ގައި ކަނޑައަޅާފައި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި 2015 އޮކްޓޯބަރު 24 ން 2016 އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 24 ގެ ނިޔަލަށް، ފާއިތުވީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެއްވޭ އެއް ދާއިރާއަކީ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއެވެ. ފާއިތުވެދިޔަ … ތަފްސީލް


maafushi1

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މާފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި ދެ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާއި 26 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މި ދެމީހުންނަކީވެސް ދިވެހިންނެވެ. މި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން 15 … ތަފްސީލް


0-02-06-e344ea5486c58579296df3b4b60eb9394098153724e34226c383f8d830ca0afc_full

މާލޭގައި ދުއްވާ ޓެކްސީތައް ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ހުރިތޯ ބެލުމަށް ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓާއި ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން މާލެގައި ދުއްވާ ޓެކްސީތައް ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ފެށި މި ހަރަކާތުގެ ދަށުން މާލޭގައި ދުއްވާ ހުރިހާ ޓެކްސީތައް ބަލައިފާސްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިހަރަކާތުގައި ޓެކްސީތަކުގައި ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުންނަންޖެހޭ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކޮށްފައި … ތަފްސީލް


Thulusdhoo

ކ.ތުލުސްދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ އޮފީސްތަކުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ތުލުސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ޓީމް ހޯދައިފިއެވެ. ތުލުސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ޓީމު މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގައި މާލެ އަތޮޅު ހެލްތު ސެންޓަރުގެ ޓީމާ ވާދަކޮށް 1-0 … ތަފްސީލް


inguraidhoo

ރ. އިނގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިނގުރައިދޫ ސްކޫލް ގުޅިގެން އެ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި ހިނގާ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 28 ން 29 އަށް ހިންގި މި ޕްރޮގްރާމަކީ  ރ.އިނގުރައިދޫ ސުކޫލުގެ ގްރޭޑް 1 ން 4 ގެ ދަރިވަރިވަރުންނަކީ ފެތުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ ދަރިވަރުން ތަކަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން އިނގުރައިދޫ ސުކޫލުން އިސްނަގައި ފުލުހުންނާ … ތަފްސީލް


ހދ. މަކުނުދޫ، ދިއްގާގަސްދޮށުގެ، ފާތިމަތު ރަޝީދާ (41އ) އާއި ހދ. ވައިކަރަދޫ، ތަރިވިދާގެ، އަޙްމަދު ޙަލީމް (45އ) --

އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާ ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށް ސާބިތު ދެ މީހަކު 15 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ. އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާ ޖިންސާ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމާއި ގުޅިގެން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ  ހދ. މަކުނުދޫ، ދިއްގާގަސްދޮށުގެ، ފާތިމަތު ރަޝީދާ (41އ) އާއި ހދ. ވައިކަރަދޫ، … ތަފްސީލް


IMG_1278

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)ގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ފުލުހުންގެ ފަރާތުުން އެހީތެރިކަން ފޮރުކޮށްދެވިދާނެ ދާއިރާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި މި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް ރަޝީދު އާއި ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރު ފާތިމަތު ޝިއުމާ އާއި ޕްރިންސިޕަލް … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް