MPS22

ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން 2016 ސެޕްޓެމްބަރު 26 ވަނަ ދުވަހު ހޯދަން އިޢުލާނު ކުރި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ގދ. ގައްދޫ، މީނާޒް، އަޙްމަދު ޝިޔާއު (36އ) ހޯދަން އިޢުލާނު ކުރީ،2016  އޮގަސްޓް 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ޤާވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކުކޮށްފައިހުރި ސައިކަލެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް … ތަފްސީލް


Muraka

މާލޭގެ ގޯޅިއެއްގެ ތެރޭގައި ހުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރަތްމުރަކަ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ޢާއްމު ފަރާތަކުން ފުލުހުންނަށް ދިން މަޢުލޫމާތަކާއެކު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ޖެންރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން މިތަކެތި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 15:30 ހާއިރު މ. ލަދުމާގެ ގޯޅިތެރޭގައި … ތަފްސީލް


feevah

ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމުގެ މުހިންމުކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ށ. ފީވަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ފަރާތުން ފީވަކު ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް ކަސްރަތު ކުލާހެއް ހިންގައިފިއެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ފީވަކު ސްކޫލު ގޯތި ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ކުލާހަކީ ދުނިިޔޭގެ ހިތުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނާއި ފީވަކު ސްކޫލު ގުޅިގެން ކުރިއަށް … ތަފްސީލް


Feyrun

މަގުމަތިން ފޭރޭ ފޭރުން ހުއްޓުވަން ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ ބިދޭސީ އެއްގެ އަތުން ފޯނެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި 2 މީހަކު ޚުޝިޔާރުކަމާއެކު ހުއްޓުވާފައެވެ. ރޭ 23:30 ހާއިރު ބިދޭސީއެއްގެ އަތުން ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި 2 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ އެ 2 މީހުން ސައިކަލުގައި ފިލަން މަސައްކަތްކުރަނިކޮށް އެމީހުން … ތަފްސީލް


CP 3

ޕޮލިސް ވެލްފެއަރ ފަންޑަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި އެހީގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކޮށް 1438 ވަނައަހަރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ 2 މުވައްޒަފަކަށް ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޢަރީފް ނިންމަވައިފިއެވެ. ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މިގޮތަށް ނިންމަވާފައިވަނީ ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ޢާއިލާތަކުގެ ވެލްފެއަރ ކަންކަން ހަރުދަނާކޮށް … ތަފްސީލް


0-02-06-e0252ff568ff426f294e91958c6c54f8b9159660d266b6205041481ef167284b_full

ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އަދި ރެހެންދީ ސުކޫލް ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ރެހެންދި ސުކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް އެމަރޖެންސީ ފަޔަރ އިވެކުއޭޝަން ޑްރިލްއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ރެހެންދީ ސުކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޑްރިލްއަކީ ރެހެންދީ ސުކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަކީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނަގައިފިނަ އެކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް … ތަފްސީލް


guraid

ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކ. ގުރައިދޫ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ކ.ގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުރައިދޫ ސުކޫލާ އަދި ކައުންސިލް ގުޅިގެން މި ސެޕްޓެމްބަރ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކ.ގުރައިދޫ ސުކޫލު ހޯލްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމަކީ ރައްކާތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުުރުމަށް އެންމެންގެ ދަޢުރުގެ ނަމުގައި … ތަފްސީލް


14433202_1450545228295893_2218689307766537235_n

ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް ޑިވިޜަން (ސީ.ޕީ.ޑީ) ކަޕް 2016 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން މ.އަތޮޅު ޕޮލިސް ހޯދައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މ.އަތޮޅު ޕޮލިސް ހޯދާފައިވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސްގެ އޭ ޓީމާ ވާދަކޮށް 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު މުބާރާތުގެ ވަނަވަނައަށް ދިޔަ ކުޅުންތެރިންނަށާއި ޓީމުތަކަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރަައީސް … ތަފްސީލް


0-02-06-7c8d39722124843a2895df292db5792a17800f033b30901fd1e33150790c768c_full

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ އެދުމުގެ މަތިން އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޝަރީއާ އިން ލޯގެ މާސްޓަރސް ހަދަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ސައިބަރ ކްރައިމްގެ މައްސަލަތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕެނަލްއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު އެމްއެންޔޫގައި ބޭއްވި މި ޕެނަލްގައި ވަނީ ސައިބަރ ކްރައިމްއަކީ ކޮބައިކަމާއި ސައިބަރ ކްރައިމް މައްސަލަތައް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ … ތަފްސީލް


Untitled

ށ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 1 ން 3 އަށް ހިންގި ތަރުބަވީ ކޭމްޕުގެ ބައިވެރިންނަށް ރިފްރެޝަރ ކުލާސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ކުލާސްތަކަކީ ތަރުބަވީ ކޭމްޕުގައި ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައިދީފައިވާ ކަންކަން މުތާލިއާކޮށް ތާޒާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުލާސްތަކެކެވެ. … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް