feevaku

ށ.ފީވަށް އަންހެން ކަނބަލުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން  ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ. މި އޮގަސްޓް މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއް މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމަކީ ފުލުހުންނާއި ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން މިހާރަށްވުރެ ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ރައްޔިތުން ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. … ތަފްސީލް


IMG_7932

ޒުވާނުންނާ ފުރާވަރުގެ ކުދިން ހަރުދަނާ ބަޔަކަށް ހަދައި، ޒިންމާދާރު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތުކޮށް، ޤައުމީ މަސައްކަތުގައި އެމީހުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން  ޒުވާނުންނާ ފުރާވަރުގެ ކުދިން ކުށުގެވެށިން ދުރުވެ ހަރުދަނާ ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުރުމަށް މަގުދައްކައިދޭ ޙަރަކާތްތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ރެޑީ ކޭމްޕު ގދ.ގައްދޫ އަދި ކ.ގުރައިދޫގައި މާދަމާފަށާނެއެވެ. … ތަފްސީލް


Hulhumale

ހުޅުމާލޭގައި ބެދޭސީން ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށް ވަދެ ތޫނު އެއްޗަކުން ބިރުދައްކާ ފޭރުނުުކަމަށް ތުޙުމަތު ކުރެވުނު ދެމީހަކު ހުޅުމާލެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުދެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މި ހިނގާ އޮގަސްޓް 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހު 05:15 ހާއިރު ގެއަކަށް ވަދެ 1000 ރުފިޔާ ފޭރުނުކަމަށް ބުނެ ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ … ތަފްސީލް


MPS22

ނޫސް ބަޔާން ހ. ހާޖަރާގޭ ޢަބްދުﷲ ލުޠުފީ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއަށް ދީފި 1988 ވަނައަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ބޭރުގެ ބަޔަކު ގެނެސް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ޢުމުރުދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަމުންދިޔަ، ހ. ހާޖަރާގޭ ޢަބްދުﷲ ލުޠުފީ … ތަފްސީލް


މެރިން ޕޮލިސްގެ ލޯންޗުތަކެއް -- ޕޮލިސް ފައިލް ފޮޓޯ

ކ. ތުލުސްދޫން ފުރައިގެން މާލެ ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ދޯންޏެއްގައި އޮތް ހާލުބޮޑު ބަލިމީހަކު މާލެ ގެނައުމަށް ފުލުހުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ. ހުޅުމާލެ ކައިރިން ދަތުރުކުރި ކަންނެލި ދޯންޏެއްގައި އޮތް ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކަށް އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައވަނީ މިއަދުގެ މެންދުރުފަހު 14:36 ހާއިރުއެވެ. މި މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބުމާއެކު މެރިން ޕޮލިސްގެ ލޯންޗަކުން ވަނީ … ތަފްސީލް


MPS22

ނޫސް ބަޔާން މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާއި މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު އަދި އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއަށް ދީފި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކަކާއި ގުޅިގެން ގ. ކެނެރީގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާއި، ޏ.ފުވައްމުލައް، ދޫޑިގަން، އީސްޓުލައިޓް، ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު އާއި، … ތަފްސީލް


gdh madaveli

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގދ. މަޑަވެލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ގދ. މަޑަވެލިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މި މައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 44 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ މިހިނގާ އޮގަސްޓް މަހުގެ 27 ވަނަ … ތަފްސީލް


thi.Rawla preS

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ރަވްޟާ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. އޮގަސްޓް މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ރަވްޟާ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ކުރި މި ޒިޔާރަތަކީ އެދަރިވަރުން ކިޔަވާ މައްދާއެއްގެ މޮޑިއުލްގައި ހިމެނޭ ފިލާވަޅަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރި ޒިޔާރަތެކެވެ. މި ޒިޔާރަތުގައި ފުލުހުން … ތަފްސީލް


maafushi12

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި ކ. މާފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މާފުއްޓަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު އަންހެނަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 32 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެކެވެ. މާލެއިން ފުރައިގެން މާފުއްޓަށް ދަތުރުކުރާ … ތަފްސީލް


THINADHOO ATM.mp4_snapshot_00.37_[2016.08.29_10.20.54]

މަތީގައިވާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހަކީ ގދ. ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާ ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ މީހެކެވެ. ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހާ ހޯދަމުންދަނީ ގދ. ތިނަދޫ ގެއަކުން ކޭޝް ކާޑެއް ވަގަށް ނަގައިގެން އެކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން އޭޓީއެމުން ފައިސާތަކެއް ނަގާފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. މިމީހާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެމަޢުލޫމާތެއް ގދ. … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް