ސަމާސެޓް ހޮޓެލްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާފުކުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން --

  ދަ ސަމާސެޓް ހޮޓެލްގެ ފަރާތުން މާލެތެރެ ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ފުލުހުންގެ ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބާތާއި ގުޅުވައިގެން އެ ހޮޓެލްގެ ފަރާތުން މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މި މަސައްކަތުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފުލުހުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ގްރޫޕްތަކަކަށް ބަހާލައިގެން މާލޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާއިރު … ތަފްސީލް


volley

ދ. ބަނޑިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ބަނޑިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ ގުޅިގެން އެރަށުގައި ހުރި މުއައްސަސާތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ނިމިއްޖެއެވެ. މި ޖުލައި މަހުގެ 23 ން 29 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ކަން ހޯދާފައިވަނީ ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ ޓީމެވެ. އެޓީމު މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ބަނޑިދޫ ސްކޫލާ … ތަފްސީލް


Roadsafety

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އަޕަރ ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަންގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކަށް ހިންގި ރޯޑް ސޭފްޓީ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފިއެވެ. މި ޖުލައި މަހުގެ 14-27 އަށް އަޕަރ ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަންގައި ހިމެނޭ ހއ، ހދ އަދި ށ. ޢަތޮޅުގައި ހިންގި މި ޕްރޮގްރާމުގައި ވަނީ ސްކޫލު ދަރިވަރުންނާއި ސްކޫލުތަކުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް … ތަފްސީލް


HM Haveeru1

މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މައި ކޮލެޖްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގައި ފުލުހުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މި ޖުލައި 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކް ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވި ހަވީރުގައި ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ޑިޕާޓްމަންޓް އަދި ޕަބްލިކް އެފެއަރޒް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ސްޓޯލްތަކެއް ޤާއިމްކޮށްފައިވެއެވެ. މި ސްޓޯލްތަކުގައި ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ ތަފާތު … ތަފްސީލް


HM

ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްޓެލްކޯގެ 50 މެގަވޯޓް ޕަވަރ ޕްލާންޓްގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ 2016 ޖުލައި 31 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ފެށިގެން ރަސްމިއްޔާތު ނިމެންދެން އެސަރަހައްދުގެ މަގުތައް އާންމު ޓްރެފިކަށް ބަންދުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން ބަންދުކުރެވޭ މަގުތަކަކީ: މިދިލި މަގާއި ކުދިމާ ހިނގުން ގުޅުނު ހިސާބުން ފެށިގެން … ތަފްސީލް


haveeru28

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 51 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މާފަންނު ޓްރެކް ދަނޑު ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވި އާއިލީ ހަވީރުގައި ފުލުހުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މި ޖުލައި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ހަވީރުގައި ފުލުހުން ވަނީ ސްޓޯލެއް ޤާއިމްކޮށް ކުޑަކުދިންނަށް ތަފާތު ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. … ތަފްސީލް


Kolhufushi2

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 51 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މ. ކޮޅުފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިސްނަގައިގެން އެރަށުގެ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުޅިގެން އެރަށުގައި ހިނގާލުމަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޖުލައި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ބޭއްވި މުިދެ ހަރަކާތަކީ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ކޮޅުފުށީ ދެ އަވަށު … ތަފްސީލް


Maafannu_DRug

މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި 2 ރަބަރު ޕެކެޓަކާއި ސެލޯފިންކޮޅަކާއެކު މީހަކު މާލެއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 20 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ މާލެތެރެ ޕެޓްރޯލްކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ މާފަންނު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ފުލުހުންނަށް އޭނާގެ ހަރަކާތްތައް ހުރިގޮތުން ތުހުމަތުކުރެވިގެން 27 ވަނަ … ތަފްސީލް


dg

މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި 2 ރަބަރު ޕެކެޓާއެކު މީހަކު ގދ.ގައްދޫން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މި މައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 32 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލްކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ގައްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް މިމީހާގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުން ތުހުމަތުކުރެވިގެން ޖުލައި 21 … ތަފްސީލް


mtcc

ހުޅުމާލޭގައި ހުރި މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން އެމްޓީސީސީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފިއެވެ. މި ޖުލައި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމަކީ ހުޅުމާލޭގައި ހިނގާ އެކްސިޑެންޓްތައް މަދުކޮށް މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި އެއްގަމު ދަތުރު ފަތުރު ޤާނޫނާ … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް