CP

ތަނެއްގައި ނުވަތަ ރަށެއްގައިވެސް ހަމަޖެހުން ޤާއިމްވެ އަމާންކަން ދެމި އޮންނާނީ އެތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތަކުން ޤާނޫނަށް ކިޔަމަންވާ މިންވަރު އިތުރުވެގެން ކަމުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޢަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ތިލަދުންްމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންެ އައު ޢިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ވިިދާޅުވީ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރި ވިޔަސް … ތަފްސީލް


Umar

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހަމަޖެހުން ޤާއިމްކޮށް މަޞްލަޙަތު ދަމަހައްޓަން ކުރަން ޖެހުނުން ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރަންވެސް ދިވެހި ފުލުހުން ފަސްނުޖެހޭނެ ކަމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އޮނަރަބްލް ޢުމަރު ނަޞީރު ވިދާޅު ވެއްޖެއެވެ. ހއ. ހޯރަފުށީގައި ޢިމާރާތްކުރާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ޢުމަރު ނަޞީރު ވިދާޅުވީ މިޤައުމުގެ ކަންކަން ހަމަ … ތަފްސީލް


2

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށީގައި ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އައު ޢިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފިއެވެ. ހޯރަފުށީގައި މިއަދު އޮތް ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕޮލިސް ސްްޓޭޝަންގެ އައު ޢިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް  އޮނަރްބަލް ޢުމަރު ނަޞީރު އާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޢަރީފް އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް … ތަފްސީލް


tharubavee

ށ. ފޭދޫ ސްކޫލުގައި ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ށ. ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި “ތަރުބަވީ ކޭމްޕް” ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފިއެވެ. މެއި 28 ވަނަ ދުވަހު ފޭދޫ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި ކޭމްޕު ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ބައްސަވާ ދެއްވީ ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އާރިފްއެވެ. މި … ތަފްސީލް


ފުލުހުން ހިންގި އޮަޕަރޭޝަނެއްގައި އަތުލައިގެންފައިވާ މަސްތުވާތަކެތި -- ޕޮލިސް ފައިލް ފޮޓޯ

ފ.ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ 2 އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ތަކެއްޗާއެކު 3 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 22 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި މިމީހުންގެ ތެރެއިން 22 އަހަރުގެ މީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ މިމެއި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ … ތަފްސީލް


ނިލަންދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން -- ޕޮލިސް ފައިލް ފޮޓޯ

ފ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަކީ ކުށްމަދު އަމާންވެއްޓެއް ޤާއިމުވެފައިވާ ރަށްތަކަށް ހެދުމަށާއި މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ފ.އަތޮޅު ބިލެއްދޫގައި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައިފިއެވެ. މެއި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަނަކީ ބިލެއްދޫގައި އެއްގަމު ދުއްވާ އުޅަނދުތަކަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ދުއްވާ އުޅަނދުތަކެއްތޯބަލައި މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ … ތަފްސީލް


so1

ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ އެސްއޯ ހެޑްގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ކުޅޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް “މާކިއުރީ އެސްއޯ ހެޑް ކަޕް” ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު އެފްއޭއެމް ޓާފް ދަނޑުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މުބާރާތް ފައްޓަވާދެއްވީ ސެންޓްރަލް އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމާންޑްގެ ހެޑް ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ހަމްދޫން ރަޝީދު އެވެ. މި … ތަފްސީލް


20160528_140401

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ޕޮލިސް ޑެސްކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މި މައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 32 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 42 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މި ދެމީހުންނަކީވެސް ދިވެހިންނެވެ. މި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން 32 އަހަރުގެ މީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ  … ތަފްސީލް


ލ. ފޮނަދޫ، އެލްޕާޝޯ، އަޙްމަދު ޢާޠިފް (33އ)

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެންނަ ލ. ފޮނަދޫ، އެލްޕާޝޯ، އަޙްމަދު ޢާޠިފް (33އ) އަކީ ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އައްޑު އަތޮޅު ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރާކާ ގުޅިގެން ހޯދަން ބޭނުންވެ އުޅޭ ވަކި ތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ހޯދައި ނުފެނިފައިވާ މީހެކެވެ. ވީމާ، އަޙްމަދު އާޠިފް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަކަށް … ތަފްސީލް


IMG_7106

ޕޮލިސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީން އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ޢިމާރާތްކުރި ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވައި ކެންޓީނުގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީގޮތުން ދޭން ފަށައިފިއެވެ. އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި އޮތް ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޕޮލްކޯގެ ރެސްޓޯރަންޓް “ޕޮލާޓޭ” ހުޅުއްވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު އެވެ. މި ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުއްވައި ދެއްވުމަށްފަހު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މިނިސްޓަރ ޖިހާދު ވިދާޅުވީ މިއީ … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް